Regulacje prawne, regulamin, RODO

Regulamin

Regulamin świadczenia usług serwisu HRfactory.pl użytkowników niezarejestrowanych (https://hrfactory.pl)

z dnia 25 maja 2018r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy HRfactory.pl działający pod adresem https://hrfactory.pl prowadzony jest przez Firmę o nazwie HR FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000447751, NIP: 9542741418, REGON: 243166258, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Różana 9/6, 40-045 Katowice, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@hrfactory.pl, tel. +48 780 016 316.

 II. Definicje

 • UŻYTKOWNIK NIEZAREJESTROWANY – Użytkownik Serwisu, który nie dokonał rejestracji danych w Serwisie, mogący skorzystać tylko z usługi Formularza Kontaktowego oraz Newslettera.
 • UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY – Użytkownik rejestracji Serwisu, który dokonał rejestracji danych w Serwisie i jest dla niego prowadzone konto w Serwisie.
 • REGULAMIN UŻYTKOWNIKÓW NIEZAREJESTROWANYCH – niniejszy regulamin.
 • REGULAMIN UŻYTKOWNIKÓW ZARESTROWANYCH – regulamin dostępny po dokonaniu pozytywnej rejestracji danych Użytkownika w Serwisie.
 • FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający wysyłanie wiadomości do Usługodawcy.
 • HR FACTORY – HR FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ numer KRS: 0000447751, NIP: 9542741418, REGON: 243166258, ul. Różana 9/6, 40-045 Katowice.
 • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikom na subskrybowanie
  i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu. Subskrypcja Newsletterów jest bezpłatna. Każdy Użytkownik może zablokować możliwość wysyłania Newsletterów.
 • RODO – ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 • SERWIS – serwis internetowy HRfactory.pl działający pod adresem https://hrfactory.pl.

 III. Zasady działania

 1. Serwis https://hrfactory.pl  działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie użytkowników zarejestrowanych.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania korzystania z Formularza przez Użytkownika.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych serwisu https://hrfactory.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Wyłączne prawo do Serwisu internetowego HRfactory.pl ma HR FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Wszystkie znaki handlowe, graficzne, logo firmy oraz nazwy produktów, wchodzące w skład tego Serwisu, są znakami handlowymi i/lub są własnością HR Factory. Zabronione jest wykorzystywanie tych znaków i nazw, lub ich modyfikacji, bez uzyskania pisemnej zgody Firmy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 IV. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest HR FACTORY – HR FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach, 40-045,  przy ul. Różanej 9/6.
 2. HR FACTORY przetwarza dane osobowe Użytkowników niezarejestrowanych na podstawie zgody wyrażonej na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika niezarejestrowanego w rozumieniu art. 6 pkt 1 a RODO.
 3. HR FACTORY zapewnia, że wdrożyła wystarczające środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych, do których ma dostęp za pośrednictwem Serwisu spełniało wymogi RODO i chroni prawa osób, których dane dotyczą.
 4. HR FACTORY zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskali dostęp.
 5. HR FACTORY zapewnia, że podjęła wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO.
 6. Dane osobowe Użytkowników niezarejestrowanych mogą być wykorzystywane przez HR FACTORY do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od HR FACTORY lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody na takie wykorzystanie.
 7. HR FACTORY niniejszym zapewnia i informuje Użytkowników, w szczególności, o prawie wglądu do własnych danych, prawie żądania aktualizacji danych oraz prawie wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w RODO. Użytkownik niezarejestrowany ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu, w tym celu obowiązany jest wysłać na adres e-mail: kontakt@hrfactory.pl stosowną wiadomość. W tym wypadku Konto Użytkownika zostanie usunięte z Serwisu. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec HR FACTORY lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 8. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez HR FACTORY i za zgodą Użytkownika.
 9. HR FACTORY powołał Inspektora Ochrony Danych, w rozumieniu RODO, w celu nadzorowania i wdrażania zasad dotyczących ochrony danych osobowych. Dodatkowe informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych są zamieszczone na stronie internetowej https://hrfactory.pl/regulacje/.

 V. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory pomiędzy HR FACTORY a Użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

Polityka Cookies

Zgodnie z nowelizacją ustawy o Prawie Telekomunikacyjnym, która weszła w życie dnia 22 marca 2013 roku, każdy właściciel strony, która korzysta z plików cookie lub podobnych technologii musi poinformować o tym odwiedzających. Także strona www.HRfactory.pl, podobnie jak 99% stron www na całym świecie, korzysta z plików cookie i podobnych technologii.

Niniejsza Polityka Cookies ma zastosowanie do serwisu HRfactory.pl działającego pod adresem: https://hrfactory.pl.

Definicje

 1. Administrator: HR Factory sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Różanej 9/6, 40-045 Katowice.
 2. Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka: niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis: serwis internetowy HRfactory.pl działający pod adresem https://hrfactory.pl.
 6. Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z serwisu

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w serwisie

 1. Korzystanie z Serwisu

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP i inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw,
 • w celach marketingowych Administratora – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji Marketing

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

2. Formularze kontaktowe

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

3. Marketing

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (w tym reklama kontekstowa),
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newsletter),
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

4. Reklama

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5. Newsletter

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę newsletter. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newsletter, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usługi wysyłki newsletter – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newsletter – podstawą prawną przetwarzania, jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newsletter,
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności,  
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

6. Marketing bezpośredni

Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora do kierowania do niego treści marketingowej różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS/SMS-a lub drogą telefoniczną. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził w tym zakresie zgodę, którą Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie.

Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Linkedin). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

Pliki cookies oraz podobne technologie

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.

 1. Cookies „serwisowe”

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies),
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies),  
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies),
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies),
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies:
  • Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu).

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Uprawnienia użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem na adres e-mail kontakt@hrfactory.pl.  

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora.

Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem).

Odbiorcy danych

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, firmy badawcze, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską,
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Dane kontraktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mai: kontakt@hrfactory.pl lub pisemnie na adres HR Factory sp. z o.o., ul. Różana 9/6, 40-045 Katowice.

Obowiązek informacyjny

Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz Partnerów korzystających z serwisu HRfactory.pl jest HR Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Różanej 9/6, tel. +48 780 016 316 (koszt zgodny ze stawką operatora), e-mail: kontakt@hrfactory.pl. 

Dane osobowe są przetwarzane przez HR Factory  wyłącznie w przypadkach wyrażenia dobrowolnej osobnej zgody na konkretne cele (w szczególności otrzymywania ofert handlowych) na podstawie art. 6 pkt 1 a RODO lub w przypadku zarejestrowania się w serwisie HRfactory.pl na podstawie art. 6 pkt 1 c i f RODO (dane niezbędne do realizacji umowy/świadczenia usługi). 

Osoby, którym ujawnia się dane (odbiorcy danych) są upoważnionymi pracownikami/współpracownikami HRfactory.pl, którzy w celu wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp, użytkownikom serwisu oraz pracownikom zewnętrznej firmy hostingowej i odpowiedzialnej za obsługę informatyczną serwisu HRfactory.pl.

Państwa dane osobowe są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia wymogów prawa adekwatnych do sytuacji przetwarzania lub jest to niezbędne w celu rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń.

Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia żądania sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podają Państwo swoje dane HRfactory.pl dobrowolnie, jednak ich podanie np. w przypadku zawarcia umowy współpracy dotyczącej korzystania z serwisu HRfactory.pl jest niezbędne do jej realizacji. Niepodanie danych w konkretnym przypadku będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usługi serwisu HRfactory.pl. 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sylwią Duchna, tel: +48 508 306 787, e-mail: sylwia.duchna@hrfactory.pl lub na adres korespondencyjny HR Factory sp. z o.o., ul. Różana 9/6, 40-045 Katowice. 

Obowiązek informacyjny – LinkedIn

Klauzula informacyjna wymagana przepisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych udostępnionych poprzez portal Linkedin (https://www.linkedin.com) jest HR Factory Sp. z o.o. , prowadząca działalność pod adresem: Różana 9/6, Katowice, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9542741418 , o nadanym numerze REGON: 243166258, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000447751 (dalej jako „Administrator”);

2. Państwa dane osobowe udostępniane są Administratorowi poprzez portal Linkedin m. in. w czasie wizyty na stronie Administratora zamieszczonej pod adresem https://www.linkedin.com/company/10167889/admin/ (dalej jako „Strona”), w wyniku publikowania lub przesyłania danych poprzez usługi oferowane przez portal Linkedin (np. wypełnianie formularzy, odpowiadanie na ankiety);
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
a. prowadzenia przez Administratora Strony na portalu Linkedin, zgodnie z regulaminem opublikowanym przez LinkedIn Ireland Unlimited Company – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz z uwagi na uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b. przygotowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane za pomocą komunikatora – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c. prowadzenia marketingu bezpośredniego – z uwagi na uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d. prowadzenia badań statystycznych i w celach analitycznych obejmujących oferowane przez Administratora towary i usługi, w tym badanie ich jakości, ocenę satysfakcji klienta itp. – z uwagi na uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e. dochodzenia należności – z uwagi na uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. Zakres danych osobowych przetwarzanych w celach opisanych w pkt 3 powyżej obejmuje Państwa imię, nazwisko, wizerunek oraz inne dane identyfikacyjne udostępnione przez Państwa publicznie w profilu utworzonym w portalu Linkedin, w tym dane adresowe i dane kontaktowe (adres e-mail, telefon) oraz dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a. przez okres prowadzenia korespondencji zainicjowanej zapytaniem przesłanym za pomocą komunikatora – do czasu upływu 3 miesięcy od daty jej zakończenia,
b. do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego;
6. dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a. dostawcom systemów informatycznych i usług IT dla Administratora,
b. agencjom marketingowym i innym podmiotom świadczącym usługi dla Administratora niezbędne do utrzymania Strony, bieżącego kontaktu z klientami itp.,
e. organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
7. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane:
a. do przygotowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane za pomocą komunikatora, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością obsługi zapytania przez Administratora,
b. w celu korzystania z wszystkich funkcjonalności portalu Linkedin, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością korzystania z funkcjonalności portalu Linkedin w odniesieniu do Strony;
8. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
9. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia.
10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


Obowiązek informacyjny – Facebook

Klauzula informacyjna wymagana przepisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych udostępnionych poprzez portal Facebook (https://www.facebook.com) jest HR Factory Sp. z o.o. , prowadząca działalność pod adresem: Różana 9/6, Katowice, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9542741418 , o nadanym numerze REGON: 243166258, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000447751 (dalej jako „Administrator”);

2. Państwa dane osobowe udostępniane są Administratorowi poprzez portal Facebook m. in. w czasie wizyty na stronie Administratora zamieszczonej pod adresem https://www.facebook.com/rekrutujesz (dalej jako „Strona”), w wyniku publikowania lub przesyłania danych poprzez usługi oferowane przez portal Facebook (np. wypełnianie formularzy, odpowiadanie na ankiety);
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
a. prowadzenia przez Administratora Strony na portalu Facebook, zgodnie z regulaminem opublikowanym przez Facebook – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz z uwagi na uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b. przygotowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane za pomocą komunikatora – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c. prowadzenia marketingu bezpośredniego – z uwagi na uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d. prowadzenia badań statystycznych i w celach analitycznych obejmujących oferowane przez Administratora towary i usługi, w tym badanie ich jakości, ocenę satysfakcji klienta itp. – z uwagi na uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e. dochodzenia należności – z uwagi na uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. Zakres danych osobowych przetwarzanych w celach opisanych w pkt 3 powyżej obejmuje Państwa imię, nazwisko, wizerunek oraz inne dane identyfikacyjne udostępnione przez Państwa publicznie w profilu utworzonym w portalu Facebook, w tym dane adresowe i dane kontaktowe (adres e-mail, telefon) oraz dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a. przez okres prowadzenia korespondencji zainicjowanej zapytaniem przesłanym za pomocą komunikatora – do czasu upływu 3 miesięcy od daty jej zakończenia,
b. do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego;
6. dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a. dostawcom systemów informatycznych i usług IT dla Administratora,
b. agencjom marketingowym i innym podmiotom świadczącym usługi dla Administratora niezbędne do utrzymania Strony, bieżącego kontaktu z klientami itp.,
e. organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
7. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane:
a. do przygotowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane za pomocą komunikatora, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością obsługi zapytania przez Administratora,
b. w celu korzystania z wszystkich funkcjonalności portalu Facebook, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością korzystania z funkcjonalności portalu Linkedin w odniesieniu do Strony;
8. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
9. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia.
10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Opinie

„HRfactory.pl to dla nas idealny sposób na szybsze pozyskanie wartościowych Kandydatów poprzez współpracę z odpowiednimi Agencjami Rekrutacyjnymi.”
Oleg Dupont
Managing Director of EAST Area
MANUTAN
„HRfactory.pl pomaga w szybki i łatwy sposób dotrzeć do kandydatów rekomendowanych przez najbardziej aktywne firmy rekrutacyjne. To konkurencyjny rynek usług, w których liczy się szybkość i jakość.”
Paweł Stankowski
Group HR Director
Vlassenroot
„Bardzo profesjonalny system, przyjazny w użytkowaniu i co najważniejsze: umożliwia dotarcie do klientów z całej Polski bez podejmowania jakichkolwiek działań handlowych. Jest odpowiedzią na potrzeby zarówno Agencji Rekrutacyjnych, jak i Pracodawców. Polecam!”
Anna Pycia-Pytlik
CEO
SMART-HR
„HRfactory.pl pomaga lepiej zarządzać budżetem rekrutacji, oszczędzać czas i jednocześnie docierać do większej ilości kandydatów niż poprzez tradycyjne agencje. Serwis jest intuicyjny w użytkowaniu, a system rozliczeń prosty i wpisuje się w oczekiwania nowoczesnych firm.”
Maciej Gorski
Finance Manager
Discovery Networks Central Europe
„Platforma oferuje zupełnie nowy model współpracy z headhunterami. Dzięki niej pracodawcy mają szerszy dostęp do kandydatów agencji rekrutacyjnych, a agencje zyskują dodatkowe źródło dochodu w postaci nowych klientów i ich projektów”
Grzegorz Dymek
CEO
Spencer sp. z o.o.
„Przyspieszenie procesu rekrutacji oraz błyskawiczny kontakt z doświadczonymi rekruterami z całej Polski to cenna pomoc przy realizacji pilnych projektów rekrutacyjnych. HRfactory.pl wychodzi tym potrzebom naprzeciw”
Joanna Olszak
HR Manager
PAGED S.A.
„HRfactory.pl to doskonała platforma do pozyskania cennych kontaktów biznesowych. Z punktu widzenia Agencji Rekrutacyjnej przyspiesza proces dotarcia do odpowiednich kontrahentów - posiadających potrzeby rekrutacyjne. Stanowi również idealne rozwiązanie dla Pracodawców. Pomaga skrócić czas wyboru Agencji, pozwala na szybkie znalezienie odpowiednich pracowników"
Katarzyna Mączka-Nowak
Managing Partner
Newman Consulting
„Świetna platforma łącząca pracodawców i agencje rekrutacyjne.
Oszczędza czas i pieniądze. Polecam!!!”
Paweł Bielak
CEO
Sokółka Okna i Drzwi S.A.