Regulacje prawne, regulamin, RODO

Regulamin świadczenia usług serwisu HRfactory.pl użytkowników niezarejestrowanych (https://hrfactory.pl)

z dnia 25 maja 2018r.

Regulamin

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy HRfactory.pl działający pod adresem https://hrfactory.pl prowadzony jest przez Firmę o nazwie HR FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000447751, NIP: 9542741418, REGON: 243166258, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Różana 9/6, 40-045 Katowice, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@hrfactory.pl, tel. +48 780 016 316.

 

II. Definicje

 1. UŻYTKOWNIK NIEZAREJESTROWANY – Użytkownik Serwisu, który nie dokonał rejestracji danych w Serwisie, mogący skorzystać tylko z usługi Formularza Kontaktowego oraz Newslettera.
 1. UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY – Użytkownik rejestracji Serwisu, który dokonał rejestracji danych w Serwisie i jest dla niego prowadzone konto w Serwisie.
 2. REGULAMIN UŻYTKOWNIKÓW NIEZAREJESTROWANYCH – niniejszy regulamin.
 3. REGULAMIN UŻYTKOWNIKÓW ZARESTROWANYCH – regulamin dostępny po dokonaniu pozytywnej rejestracji danych Użytkownika w Serwisie.
 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający wysyłanie wiadomości do Usługodawcy.
 2. HR FACTORY – HR FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ numer KRS: 0000447751, NIP: 9542741418, REGON: 243166258, ul. Różana 9/6, 40-045 Katowice.
 3. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikom na subskrybowanie
  i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu. Subskrypcja Newsletterów jest bezpłatna. Każdy Użytkownik może zablokować możliwość wysyłania Newsletterów.
 4. RODO – ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 5. SERWIS – serwis internetowy HRfactory.pl działający pod adresem https://hrfactory.pl.

 

III. Zasady dzialania

 1. Serwis https://hrfactory.pl  działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie użytkowników zarejestrowanych.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania korzystania z Formularza przez Użytkownika.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych serwisu https://hrfactory.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Wyłączne prawo do Serwisu internetowego HRfactory.pl ma HR FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Wszystkie znaki handlowe, graficzne, logo firmy oraz nazwy produktów, wchodzące w skład tego Serwisu, są znakami handlowymi i/lub są własnością HR Factory. Zabronione jest wykorzystywanie tych znaków i nazw, lub ich modyfikacji, bez uzyskania pisemnej zgody Firmy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest HR FACTORY – HR FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach, 40-045,  przy ul. Różanej 9/6.
 2. HR FACTORY przetwarza dane osobowe Użytkowników niezarejestrowanych na podstawie zgody wyrażonej na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika niezarejestrowanego w rozumieniu art. 6 pkt 1 a RODO.
 3. HR FACTORY zapewnia, że wdrożyła wystarczające środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych, do których ma dostęp za pośrednictwem Serwisu spełniało wymogi RODO i chroni prawa osób, których dane dotyczą.
 1. HR FACTORY zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskali dostęp.
 2. HR FACTORY zapewnia, że podjęła wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO.
 1. Dane osobowe Użytkowników niezarejestrowanych mogą być wykorzystywane przez HR FACTORY do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od HR FACTORY lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody na takie wykorzystanie.
 2. HR FACTORY niniejszym zapewnia i informuje Użytkowników, w szczególności, o prawie wglądu do własnych danych, prawie żądania aktualizacji danych oraz prawie wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w RODO. Użytkownik niezarejestrowany ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu, w tym celu obowiązany jest wysłać na adres e-mail: kontakt@hrfactory.pl stosowną wiadomość. W tym wypadku Konto Użytkownika zostanie usunięte z Serwisu. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec HR FACTORY lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 3. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez HR FACTORY i za zgodą Użytkownika.
 4. HR FACTORY powołał Inspektora Ochrony Danych, w rozumieniu RODO, w celu nadzorowania i wdrażania zasad dotyczących ochrony danych osobowych. Dodatkowe informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych są zamieszczone na stronie internetowej https://hrfactory.pl/regulacje/.

 

V. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory pomiędzy HR FACTORY a Użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

 

 

 

 

Polityka Cookies

Zgodnie z nowelizacją ustawy o Prawie Telekomunikacyjnym, która weszła w życie dnia 22 marca 2013 roku, każdy właściciel strony, która korzysta z plików cookie lub podobnych technologii musi poinformować o tym odwiedzających. Także strona HRfactory.pl, podobnie jak 90% stron na całym świecie, korzysta z plików cookie i podobnych technologii.

 

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookies ma zastosowanie do serwisu HRfactory.pl działającego pod adresem: https://hrfactory.pl.

 1. Serwis HRfactory.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu HRfactory.pl HR Factory sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Różana 9/6, 40-045 Katowice.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  • „sesyjne”  (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • „stałe” (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 ______________

Należy pamiętać – rezygnacja z plików cookie może uniemożliwić dostęp do części funkcji i zawartości na naszej witrynie internetowej oraz na innych witrynach.

Jeżeli nie do końca wiesz o co chodzi z plikami cookie i po co to całe zamieszanie, to zachęcam do odwiedzenia strony wszystkoociasteczkach.pl

 

RODO

Strona ta powstała w odpowiedzi na spływające do nas liczne pytania odnośnie RODO i przystosowania naszego systemu do zmian, jakie zostaną wprowadzone w życie w związku z nowym Rozporządzeniem EU o ochronie danych osobowych. Poniżej przedstawiamy jak, korzystając z naszego rozwiązania, wypełnisz podstawowe wymagania, z jakimi właściciele firm i działy HR w procesie rekrutacji będą musieli się zmierzyć w obliczu nowych regulacji. 

 

Czym jest RODO? 

RODO jest nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, dotyczącym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem.

Rozporządzenie, zwane również GDPR lub Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych, weszło w życie 17 maja 2016 roku, a zaczęło obowiązywać wraz z 25 maja 2018 roku. Dotyczy ono wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, co zobowiązuje nie tylko do znajomości rozporządzenia, ale także wprowadzenia istotnych zmian w zasadach zarządzania danymi osobowymi klientów i pracowników.

 

Kogo dotyczyć będzie RODO?

Unijne rozporządzenie dotyczy w rzeczywistości wszystkich firm, które wykorzystują oraz gromadzą dane osób fizycznych. Są to zatem zarówno wielkie międzynarodowe korporacje, jak i małe zakłady usługowe, rodzinne przedsiębiorstwa oraz sklepy internetowe.

Wraz z 25 maja 2018 roku przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zostały ujednolicone dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem zmian było unowocześnienie regulacji o danych osobowych obowiązującej od 1995 roku, która w obecnych czasach nie miała już praktycznego zastosowania. Wprowadzone prawo zostało przemyślane w taki sposób, żeby nie stwarzało problemów w przypadku rozwoju nowoczesnych technologii – pozostaje ono dla tej dziedziny neutralne.

 

Jak HRfactory.pl może pomóc Twoje firmie być zgodnym z RODO? 

Często firmy mają dane Kandydatów do pracy w wielu miejscach poczta e-mail, program do zarządzania kandydatami lub folder na dysku wspólnym działu HR. Taki układ przetrzymywania danych wprowadza niemały kłopot jeśli chodzi o zarządzanie firmą i spełnienie wymagań RODO. I tu z pomocą przychodzi HRfactory.pl. Dzięki możliwości zebrania w jednym miejscu wszystkich zewnętrznych “dostawców”  – czyli agencji rekrutacyjnych, profesjonalnych rekruterów i headhunterów HRfactory.pl: 

 1. pozwoli Ci w efektywny sposób współpracować z nimi,
 2. zebrać wszystkie ważne informacje i je kontrolować,
 3. ułatwi spełnić najważniejsze wymogi, jakie nakłada na działy HR nowe rozporządzenie.

Jeśli Kandydat zapyta się Cię skąd masz jego dane osobowe i jak przetwarzasz jego dane, będziesz mógł mu przedstawić niezbędne informacje, a jeżeli będzie chciał skorzystać z prawa do bycia zapomnianym i poprosi Cię o usunięcie swoich danych, będziesz mógł zrobić to szybko i bezpiecznie. Dodatkowo, trzymając dane swoich Kandydatów do pracy w systemie, zabezpieczonym szyfrowanymi połączeniami czy koniecznością logowania, minimalizujesz w ten sposób ryzyko, że trafią one w niepowołane ręce.

 

HRfactory.pl jako procesor danych

W RODO ważnymi pojęciami są pojęcia “procesora” i “administratora” danych. Kto jest kim?

HR FACTORY nie jest Administratorem Danych Osobowych Kandydatów do pracy, których profile są zarejestrowane na platformie. W tym przypadku HR Factory sp. z o.o. jest procesorem i przetwarza dane osobowe Kandydatów zawarte w Profilu Kandydata w imieniu Agencji i na podstawie umowy powierzenia z Agencją (w rozumieniu art. 28 RODO).  

Nie jesteśmy “właścicielem” danych wprowadzanych przez Użytkownika do systemu, nie możemy ich też wykorzystywać do własnych celów. Wykonujemy jedynie operacje na powierzonych nam danych na polecenie administratora zapewniając im dalszą ochronę.

Ważną informacją jest dla Ciebie też to, że procesor może korzystać z usług podmiotu trzeciego i podpowierzać mu przetwarzane dane w celu realizacji usługi. HRfactory.pl jako procesor składuje dane na serwerach zenbox.pl zlokalizowanych w Polsce. 

 

Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych osobowych w HRfactory.pl zgodne z RODO

Dane wprowadzone do systemu przetwarzane są przez HRfactory.pl wyłącznie na zlecenie administratora (Twoje) i trzymane tylko tyle, ile wymaga tego dostarczanie usługi. Zgodnie z założeniami RODO, HRfactory.pl daje Ci możliwość usuwania, poprawiania i eksportowania danych osobowych. HRfactory.pl w każdym momencie umożliwia zwrot danych w postaci eksportu danych do plików xls. W sytuacji, kiedy przestajesz korzystać z usług HRfactory.pl, możesz zażądać trwałego usunięcia wszelkich danych.

Wszystkie dane przechowywane przez HRfactory.pl są codziennie backupowane.

HRfactory.pl zapewnia, że wdrożył wystarczające środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych, do których będzie miała dostęp za pośrednictwem Serwisu spełniało wymogi RODO i chronią prawa osób, których dane dotyczą.

 

Czy HRfactory.pl jest administratorem danych? 

Tak, HRfactory.pl jest administratorem danych osobowych Użytkowników i Partnerów (w rozumieniu art. 6 pkt 1 c i f RODO) i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami RODO. Dane osobowe Użytkownika oraz Partnerów przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o jakich mowa w Regulaminie serwisu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz Partnerów korzystających z serwisu HRfactory.pl jest HR Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Różanej 9/6, tel. +48 780 016 316 (koszt zgodny ze stawką operatora), e-mail: kontakt@hrfactory.pl. 
Dane osobowe są przetwarzane przez HR Factory  wyłącznie w przypadkach wyrażenia dobrowolnej osobnej zgody na konkretne cele (w szczególności otrzymywania ofert handlowych) na podstawie art. 6 pkt 1 a RODO lub w przypadku zarejestrowania się w serwisie HRfactory.pl na podstawie art. 6 pkt 1 c i f RODO (dane niezbędne do realizacji umowy/świadczenia usługi). 
Osoby, którym ujawnia się dane (odbiorcy danych) są upoważnionymi pracownikami/współpracownikami HRfactory.pl, którzy w celu wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp, użytkownikom serwisu oraz pracownikom zewnętrznej firmy hostingowej i odpowiedzialnej za obsługę informatyczną serwisu HRfactory.pl.
Państwa dane osobowe są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia wymogów prawa adekwatnych do sytuacji przetwarzania lub jest to niezbędne w celu rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń.
Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia żądania sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podają Państwo swoje dane HRfactory.pl dobrowolnie, jednak ich podanie np. w przypadku zawarcia umowy współpracy dotyczącej korzystania z serwisu HRfactory.pl jest niezbędne do jej realizacji. Niepodanie danych w konkretnym przypadku będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usługi serwisu HRfactory.pl. 
 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sylwią Duchna,

tel: +48 508 306 787, e-mail: iod@hrfactory.pl. 

Opinie

„HRfactory.pl to dla nas idealny sposób na szybsze pozyskanie wartościowych Kandydatów poprzez współpracę z odpowiednimi Agencjami Rekrutacyjnymi.”
Oleg Dupont
Managing Director of EAST Area
MANUTAN
„HRfactory.pl pomaga w szybki i łatwy sposób dotrzeć do kandydatów rekomendowanych przez najbardziej aktywne firmy rekrutacyjne. To konkurencyjny rynek usług, w których liczy się szybkość i jakość.”
Paweł Stankowski
Group HR Director
Vlassenroot
„Bardzo profesjonalny system, przyjazny w użytkowaniu i co najważniejsze: umożliwia dotarcie do klientów z całej Polski bez podejmowania jakichkolwiek działań handlowych. Jest odpowiedzią na potrzeby zarówno Agencji Rekrutacyjnych, jak i Pracodawców. Polecam!”
Anna Pycia-Pytlik
CEO
SMART-HR
„HRfactory.pl pomaga lepiej zarządzać budżetem rekrutacji, oszczędzać czas i jednocześnie docierać do większej ilości kandydatów niż poprzez tradycyjne agencje. Serwis jest intuicyjny w użytkowaniu, a system rozliczeń prosty i wpisuje się w oczekiwania nowoczesnych firm.”
Maciej Gorski
Finance Manager
Discovery Networks Central Europe
„Platforma oferuje zupełnie nowy model współpracy z headhunterami. Dzięki niej pracodawcy mają szerszy dostęp do kandydatów agencji rekrutacyjnych, a agencje zyskują dodatkowe źródło dochodu w postaci nowych klientów i ich projektów”
Grzegorz Dymek
CEO
Spencer sp. z o.o.
„Przyspieszenie procesu rekrutacji oraz błyskawiczny kontakt z doświadczonymi rekruterami z całej Polski to cenna pomoc przy realizacji pilnych projektów rekrutacyjnych. HRfactory.pl wychodzi tym potrzebom naprzeciw”
Joanna Olszak
HR Manager
PAGED S.A.
„HRfactory.pl to doskonała platforma do pozyskania cennych kontaktów biznesowych. Z punktu widzenia Agencji Rekrutacyjnej przyspiesza proces dotarcia do odpowiednich kontrahentów - posiadających potrzeby rekrutacyjne. Stanowi również idealne rozwiązanie dla Pracodawców. Pomaga skrócić czas wyboru Agencji, pozwala na szybkie znalezienie odpowiednich pracowników"
Katarzyna Mączka-Nowak
Managing Partner
Newman Consulting
„Świetna platforma łącząca pracodawców i agencje rekrutacyjne.
Oszczędza czas i pieniądze. Polecam!!!”
Paweł Bielak
CEO
Sokółka Okna i Drzwi S.A.

UWAGA: Poprzez wybranie przycisku ZAPISZ SIĘ jednocześnie wyrażasz zgodę aby na Twój adres e-mail były przesyłane informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Administratorem Państwa danych osobowych jest HR Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Różanej 9/6, tel. +48 780 016 316 (koszt zgodny ze stawką operatora), e-mail: kontakt@hrfactory.pl. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w HR Factory Sylwią Duchna, iod@hrfactory.pl, tel. +48 508 306 787 lub na adres HR Factory sp. z o.o., ul. Różana 9/6, 40-045 Katowice.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem, a HR Factory sp. z o.o., marketingu bezpośredniego usług oferowanych przez serwis HRfactory.pl, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni usług serwisu HRfactory.pl. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są upoważnionymi pracownicy i współpracownicy HR Factory sp. z o.o. którzy w celu wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp oraz pracownicy zewnętrznej firmy hostingowej i odpowiedzialnej za obsługę informatyczną serwisu HRfactory.pl.

Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz żądania ich kopii.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Podają Państwo swoje dane HR Factory sp. z o.o. dobrowolnie.