Regulamin od dnia 25 maja 2018

Regulamin świadczenia usług serwisu HRfactory.pl

użytkowników zarejestrowanych z dnia 25 maja 2018 roku

 

I.            POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy HRfactory.pl działający pod adresem https://hrfactory.pl prowadzony jest przez HR FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000447751, NIP: 9542741418, REGON: 243166258, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Różana 9/6, 40-045 Katowice, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@hrfactory.pl, tel. +48 780 016 316.

2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis dla użytkowników zarejestrowanych w Serwisie, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, prawa i obowiązki Użytkowników, Partnerów i HR FACTORY związane z korzystaniem z Serwisu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Partner z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II.            DEFINICJE

1. AGENCJA – osoba prawna, jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna świadcząca usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej, posiadająca certyfikat marszałka województwa właściwego dla siedziby Agencji, potwierdzający wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, której uprawniony pracownik lub przedstawiciel dokonał Rejestracji w Serwisie w celu udziału w Procesie Rekrutacji i przesłania informacji o Kandydatach, lub osoba prawna, jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna świadcząca usługi w zakresie leasingu pracowniczego i współpracy B2B, nie posiadająca certyfikatu marszałka województwa potwierdzającego wpis do rejestru agencji zatrudnienia, której uprawniony pracownik lub przedstawiciel dokonał Rejestracji w Serwisie w celu udziału w Procesie Rekrutacji i przesłania informacji o Kandydatach.

2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Partnerowi.

3. GRUPA KAPITAŁOWA – grupa przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

4. KANDYDAT – osoba fizyczna, której Profil został zarejestrowany i zgłoszony przez Agencję w ramach prowadzonego Procesu Rekrutacji w Serwisie poprzez opcję „Zgłoś kandydata”.

5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą – loginem, oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu, w którym gromadzone są dane Użytkownika i Partnera. Partner może posiadać wiele kont w Serwisie, jedno dla każdego Użytkownika.

6. LEASING PRACOWNICZY – wynajęcie Kandydata poprzez udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy na rzecz innego podmiotu na podstawie art. 1741 Kodeksu Pracy oraz zawarcie umowy leasingu pracowniczego pomiędzy Agencją a Pracodawcą na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych oraz na podstawie art. 1741 Kodeksu Pracy, której przedmiotem jest wynajęcie pracownika.

7. OKRES KARENCJI – okres następujących po sobie kolejnych trzech miesięcy począwszy od dnia przystąpienia do pracy określonego Kandydata (Okresy Karencji poszczególnych Kandydatów nie sumują się), gdy Pracodawca ma prawo zgłosić HR FACTORY, że zatrudniony Kandydat nie spełnia wymagań stanowiska określonych w rekrutacji (sekcja wymagania konieczne) i stosunek pracy z Kandydatem został rozwiązany, zostało złożone wypowiedzenie przez którąkolwiek ze stron lub stosunek pracy nie został przedłużony.

W takim przypadku Pracodawcy przysługują uprawnienia z tytułu Karencji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W szczególnych przypadkach długość Okresu Karencji może zostać zmieniona pod warunkiem akceptacji przez zaangażowane w dany Proces Agencje.

Jeśli wynikiem procesu rekrutacji było zawarcie Umowy leasingu pracownika lub Porozumienie dotyczące współpracy B2B zasady działania okresu karencji będą zdefiniowane indywidualnie pomiędzy stronami.

8. PRACODAWCA – osoba prawna, jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna zatrudniająca pracowników, będąca odrębnym pracodawcą, której uprawniony pracownik lub przedstawiciel dokonał Rejestracji w Serwisie w celu prowadzenia Procesu Rekrutacji i otrzymywania informacji o Kandydatach.

9. PROCES REKRUTACJI – ogłoszenie Pracodawcy zamieszczone w Serwisie, zawierające w szczególności opis stanowiska, na które poszukiwany jest Kandydat oraz warunki współpracy z Agencją i HR FACTORY.

10. PROFIL KANDYDATA – informacje na temat Kandydata do pracy wraz z załączonymi dokumentami dodatkowymi przekazywane przez Agencję Pracodawcy w Procesie rekrutacyjnym stanowiące podstawę oceny Kandydata. Obowiązkowym dokumentem w Profilu Kandydata jest CV (curriculum vitae) Kandydata – życiorys przedstawiający w szczególności wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Kandydata. Dane osobowe oraz informacje dotyczące danych kontaktowych Kandydata mogą zostać ukryte przez Agencję.

11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.

12. RODO – ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG).

13. SERWIS – serwis internetowy HRfactory.pl działający pod adresem https://hrfactory.pl.

14. UMOWA WSPÓŁPRACY – umowa, określająca współpracę pomiędzy HR FACTORY a Partnerem w zakresie prowadzenia procesów rekrutacyjnych między Agencjami rekrutacyjnymi a Pracodawcami, odbywających się za pośrednictwem Serwisu.

15. HR FACTORY – HR FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ numer KRS: 0000447751, NIP: 9542741418, REGON: 243166258, ul. Różana 9/6, 40-045 Katowice.

16. PARTNER – Agencja oraz Pracodawca posiadający Konto w Serwisie.

17. UŻYTKOWNIK AGENCJI – pracownik lub przedstawiciel Agencji, który działając w imieniu Agencji dokonał Rejestracji w Serwisie w celu prowadzenia lub udziału w Procesie rekrutacji za pośrednictwem Serwisu. Agencja może posiadać więcej niż jednego Użytkownika.

18. UŻYTKOWNIK PRACODAWCY – pracownik lub przedstawiciel Pracodawcy, który działając w imieniu Pracodawcy dokonał Rejestracji w Serwisie w celu prowadzenia lub udziału w Procesie rekrutacji za pośrednictwem Serwisu. Pracodawca może posiadać więcej niż jednego Użytkownika.

19. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez HR FACTORY na rzecz Partnera za pośrednictwem Serwisu. HR FACTORY umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych – prowadzenie Konta w Serwisie.

20. WYNAGRODZENIE – wynagrodzenie netto płatne przez Pracodawcę z tytułu zatrudnienia Kandydata, którego Profil został przekazany za pośrednictwem Serwisu.

21. WSPÓŁPRACA B2B – wynajęcie Kandydata, który prowadzi działalność gospodarczą, na podstawie zawarcia dodatkowego porozumienia pomiędzy Agencją, z którą współpracuje Kandydat, a Pracodawcą, na rzecz którego Kandydat będzie tymczasowo świadczył swoje usługi. W zakresie takiego porozumienia powinny znajdować się m.in. rodzaj wykonywanej pracy i, wysokość wynagrodzenia i stanowisko Kandydata.

 

III.            WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Głównym celem działania Serwisu jest udostępnienie miejsca on-line, gdzie spotykają się Pracodawcy i Agencje rekrutacyjne, aby w sposób efektywny prowadzić współpracę w zakresie Procesów rekrutacji.

2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegająca na prowadzeniu Konta/Kont, zawierana jest na czas nieoznaczony i następuje z chwilą podpisania Umowy Współpracy, która jest wysyłana do Partnera po wypełnieniu Formularza Rejestracji przez Użytkownika w terminie 2 dni.

3. Partner zobowiązany jest doręczyć HR FACTORY podpisaną przez niego Umowę Współpracy w terminie 7 dni od doręczenia mu Umowy Współpracy przez HR FACTORY.

4. W przypadku, gdy Pracodawca przynależy do Grupy Kapitałowej, zobowiązany jest on do wskazania w Umowie Współpracy wszystkich podmiotów należących do tej Grupy Kapitałowej.

5. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta/Kont Użytkownik jednocześnie oświadcza, że:

5.1. podane przez niego dane oraz adres elektroniczny są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

5.2. działa w imieniu i na rzecz Pracodawcy lub Agencji, której dane wprowadził w Formularzu Rejestracji w Serwisie,

5.3. zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje i zobowiązuje się go przestrzegać.

6. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza Rejestracji przez Użytkownika, HR FACTORY zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Użytkownika w Formularzu Rejestracji. Po pozytywnej weryfikacji danych, Użytkownik otrzyma od HR FACTORY dostęp do indywidualnego Konta, o nazwie odpowiadającej podanemu przez Użytkownika przy rejestracji adresowi poczty elektronicznej.

7. Użytkownik zobowiązany jest każdorazowo niezwłocznie aktualizować dane zamieszczane przez niego w Serwisie.

8. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia lub utraty.

9. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się HR FACTORY: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa.

10. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

11. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania kompletnych danych zgodnych ze stanem faktycznym.

12. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

13. HR FACTORY może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto Użytkownika bez podania przyczyny, w szczególności, gdy HR FACTORY poweźmie uzasadnioną informację, że Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, cudze dobra osobiste lub uzasadnione interesy Agencji, Pracodawcy lub HR FACTORY. W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w niniejszym punkcie HR FACTORY będzie również uprawniony do zablokowania i zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Agencji lub Pracodawcy.

14. HR FACTORY zastrzega sobie prawo do usunięcia części lub całości danych dotyczących Procesów rekrutacji, dla których minęło co najmniej 24 miesiące od daty zakończenia rekrutacji dla Procesów rekrutacji, dla których nie wybrano Kandydata lub daty zakończenia Okresu Karencji dla Procesów rekrutacji, dla których wybrano Kandydata.

15. HR FACTORY zastrzega sobie prawo do usunięcia danych Użytkowników, Pracodawców i Agencji, jeśli Konto nie jest aktywnie wykorzystywane do udziału w Procesach rekrutacyjnych od co najmniej 24 miesięcy.

 

IV.            WARUNKI ŚWIADCZENIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Użytkownik Agencji, z chwilą pozytywnej weryfikacji danych zawartych w Formularzu Rejestracji otrzymuje możliwość przeglądania w Serwisie danych dotyczących Procesów rekrutacji i uczestniczenia w nich, między innymi do zgłaszania Propozycji współpracy oraz Profili Kandydatów w ramach Procesu Rekrutacji.

2. Użytkownik Pracodawcy z chwilą pozytywnej weryfikacji danych zawartych w Formularzu Rejestracji otrzymuje możliwość publikacji Procesów Rekrutacyjnych w Serwisie i ma możliwość akceptacji lub odrzucenia Propozycji współpracy Użytkownika Agencji w ramach danego Procesu Rekrutacji. Akceptacja Propozycji współpracy wydawana jest dla Agencji, co oznacza, że każdy z Użytkowników Agencji będzie mógł wysłać Profil Kandydata. Użytkownik Pracodawcy traci możliwość publikacji Procesów Rekrutacji w Serwisie, jeżeli w wyznaczonym terminie Pracodawca nie doręczył HR FACTORY podpisanej Umowy Współpracy wraz z pełnomocnictwem.

3. Agencja ma obowiązek uzyskać i przechowywać wszelkie wymagane prawem zgody Kandydata na przetwarzanie danych osobowych Kandydata w celach rekrutacyjnych, w szczególności na potrzeby udziału w Procesach rekrutacji prowadzonych za pośrednictwem Serwisu.

4. Użytkownik Pracodawcy ma możliwość zakończyć Proces Rekrutacji bez wyboru Kandydata z powodu uzasadnionych przyczyn. W takim przypadku Użytkownik Pracodawcy zobowiązany jest poinformować o tym fakcie oraz o przyczynach swojej decyzji Użytkowników Agencji, którzy zgłosili Propozycję współpracy w Serwisie.

5. Użytkownicy zobowiązani są do udzielania informacji zwrotnej do 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji lub od podjęcia jakiejkolwiek akcji w Procesie Rekrutacji.

6. Użytkownik Agencji nie może użyć żadnych informacji opublikowanych na platformie w celu identyfikacji  Pracodawcy z zamysłem bezpośredniego kontaktu przed akceptacją Propozycji Współpracy.

7. Agencja i Pracodawca nie mogą kontaktować się w celu przedstawienia Pracodawcy Kandydatów na stanowiska określone w Procesie Rekrutacji, w sposób pomijający Serwis lub wykluczający udział Serwisu w Procesie Rekrutacji.

8. Agencja i Pracodawca zobowiązują się nie podejmować jakichkolwiek działań, które miałyby na celu obejście postanowień Regulaminu.

9. Jeżeli Agencja i Pracodawca współpracowali ze sobą przed przystąpieniem do Procesu Rekrutacji w ramach Serwisu to mogą powołać się na uprzednio łączącą ich umowę, jeżeli w okresie 2 lat poprzedzających nawiązanie kontaktu poprzez Serwis prowadzili między sobą co najmniej jeden projekt rekrutacyjny zakończony zatrudnieniem co najmniej jednego Kandydata. W każdym innym przypadku Agencja i Pracodawca zobowiązani są do współpracy w zakresie projektów rekrutacyjnych poprzez Serwis, przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia ostatniego Procesu Rekrutacji w Serwisie, w który zaangażowane były obie strony.

10. Wszelkie próby ominięcia zakazu określonego w pkt 6,7,8,9 niniejszego rozdziału mogą skutkować karą umowną w  wysokości 30 000 zł oraz natychmiastowym usunięciem wszystkich Kont Użytkowników Agencji i Pracodawcy.

11. Użytkownik, Agencja i Pracodawca zobowiązane są do nieprzekazywania informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem Konta/Kont oraz świadczenia pozostałych Usług w Serwisie jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu, którego dana informacja dotyczy.

12. Użytkownik, Agencja i Pracodawca zobowiązane są do wykorzystywania informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem Konta oraz świadczenia pozostałych Usług w Serwisie wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Procesu rekrutacyjnego.

 

V.            WYNAGRODZENIE

1. W przypadku zatrudnienia przez Pracodawcę lub przez podmiot należący do Grupy Kapitałowej, do której należy ten Pracodawca, Kandydata, którego Profil został zgłoszony w Serwisie, Pracodawca zobowiązany jest do zapłaty Wynagrodzenia na rzecz HR FACTORY.

2. Pracodawca zobowiązany jest do zapłaty Wynagrodzenia na rzecz HR FACTORY zawsze gdy:

2.1. zatrudnienie Kandydata nastąpi w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia w Serwisie Procesu rekrutacji, w którym wybrano innego kandydata zgłoszonego za pośrednictwem Serwisu,

2.2. zatrudnienie Kandydata nastąpi w terminie do 24 miesięcy od dnia zakończenia w Serwisie Procesu rekrutacji, który został zakończony bez wyboru jakiegokolwiek Kandydata zgłoszonego za pośrednictwem Serwisu,

2.3. zatrudnienie Kandydata nastąpi, a Użytkownik Pracodawcy nie zakończył w Serwisie Procesu rekrutacji.

3. Dla uniknięcia wątpliwości, przez zatrudnienie Kandydata rozumieć należy:

3.1. zawarcie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej pomiędzy Kandydatem a Pracodawcą lub podmiotem powiązanym, również poprzez umowy lub porozumienia,

3.2. zawarcie umowy leasingu pracowniczego pomiędzy Partnerami,

3.3. zawarcie dodatkowego porozumienia dotyczącego Współpracy B2B.

4. Wysokość Wynagrodzenia na rzecz HR FACTORY wynosi:

4.1. jeśli Kandydat został zgłoszony w jednym Procesie rekrutacji w Serwisie i zatrudniony na to stanowisko to obowiązuje kwota Wynagrodzenia za Proces rekrutacji określona przez Użytkownika Pracodawcy w Procesie rekrutacji,

4.2. jeśli Kandydat został zgłoszony w więcej niż jednym Procesie rekrutacji w Serwisie to obowiązuje wysokość Wynagrodzenia określona przez Użytkownika Pracodawcy w Procesie rekrutacji, w którym Kandydat został zatrudniony,

4.3. jeśli Kandydat został zatrudniony na inne stanowisko niż ogłoszone w Serwisie to obowiązuje wysokość Wynagrodzenia określona przez Użytkownika Pracodawcy w ostatnim opublikowanym Procesie rekrutacji w Serwisie, na który został zgłoszony Kandydat, o ile strony nie uzgodnią inaczej.

5. W ramach prowadzonego Procesu rekrutacji można zatrudnić więcej niż jednego Kandydata  i obowiązek zapłaty Wynagrodzenia odnosi się do każdego zatrudnionego Kandydata.

6. Jeśli Profil tego samego Kandydata zostanie zarejestrowany i przesłany Pracodawcy przez więcej niż jednego Użytkownika różnych Agencji w danym Procesie rekrutacji, wówczas pierwszeństwo do wypłaty Wynagrodzenia za Proces Rekrutacji ma Agencja, która jako pierwsza przesłała Profil Kandydata za pomocą akcji „Zgłoś Kandydata” zgodnie z datą i godziną zarejestrowaną w Serwisie.

7. Jeśli Profil tego samego Kandydata zostanie zarejestrowany i przesłany Pracodawcy przez więcej niż jednego Użytkownika różnych Agencji w różnych procesach, wówczas pierwszeństwo do wypłaty Wynagrodzenia za Proces Rekrutacji ma Agencja, która przesłała Profil Kandydata za pomocą akcji „Zgłoś Kandydata” na stanowisko, na które Kandydat został zatrudniony.

8. Jeżeli Profil Kandydata zostanie zgłoszony Pracodawcy przez Agencję za pośrednictwem Serwisu oraz ten sam Kandydat zgłosił się wcześniej bezpośrednio do Pracodawcy, pozyskując wiedzę o Procesie rekrutacyjnym od tej Agencji, to w przypadku zatrudnienia tego Kandydata przez Pracodawcę, Pracodawca będzie zobowiązany do zapłaty Wynagrodzenia.

9. Jeżeli Profil Kandydata zostanie przedstawiony Pracodawcy przez Agencję za pośrednictwem Serwisu, a Pracodawca do 12 miesięcy przed zgłoszeniem Profilu Kandydata w Serwisie wcześniej prowadził już z tym Kandydatem działania zmierzające do weryfikacji jego przydatności do pracy, wymagające jednoczesnej obecności Kandydata i Pracodawcy (np. rozmowa kwalifikacyjna) to w przypadku zatrudnienia tego Kandydata Pracodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty Wynagrodzenia, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 8 niniejszego rozdziału.

10. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt 9 powyżej Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania Agencji o źródle pozyskania kandydata w ciągu 5 dni roboczych od momentu przedstawienia w Serwisie profilu Kandydata przez Agencję. Jeżeli Pracodawca zatrudnił Kandydata, a informacja o źródle pozyskania kandydata nie została dostarczona lub na żądanie Agencji lub HR FACTORY nie zostały przedstawione niezbędne dowody lub Pracodawca nie prowadził wcześniej działań zmierzających do weryfikacji jego przydatności do pracy, wymagające jednoczesnej obecności Kandydata i Pracodawcy, to Pracodawca zobowiązany jest do zapłaty Wynagrodzenia za proces rekrutacji.

11. Z dniem potwierdzenia z Kandydatem ostatecznych warunków zatrudnienia, ale nie później niż 5 dnia roboczego od dnia rozpoczęcia świadczenia pracy przez Kandydata Użytkownik Pracodawcy ma obowiązek poinformować o tym fakcie Agencję i HR FACTORY za pośrednictwem Serwisu wypełniając formularz „Potwierdzenie zatrudnienia” pod rygorem utraty prawa do Okresu Karencji.

12. Na podstawie informacji opisanej w pkt 11 niniejszego rozdziału HR FACTORY wystawi Pracodawcy faktury VAT na kwotę netto odpowiadające:

12.1. Prowizję HR Factory sp. z o.o. – prowizja należna HR FACTORY za wykorzystanie Serwisu, w wysokości stanowiącej 20% Wynagrodzenia za Proces Rekrutacji,

12.2. Wynagrodzenie Agencji – wynagrodzenie płatne przez Pracodawcę z tytułu zatrudnienia Kandydata, w wysokości stanowiącej 80% Wynagrodzenia za Proces Rekrutacji.

13. Pracodawca jest zobowiązany do zapłaty faktur, o których mowa w pkt 12 niniejszego rozdziału w terminie 14 dni od ich wystawienia, jeśli indywidualne ustalenia między Pracodawcą a Serwisem nie stanowią inaczej.

14. W przypadku zwłoki w płatności kwoty stanowiącej Wynagrodzenie Agencji, trwającego powyżej 14 dni, Pracodawcy nie będzie przysługiwało uprawnienie z tytułu Okresu Karencji.

15. HR FACTORY ma prawo do wystawienia faktury w przypadku zatrudnienia Kandydata przez Pracodawcę i niedopełnienia przez niego obowiązku potwierdzenia zatrudnienia Kandydata w Serwisie niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zatrudnieniu Kandydata.

16. Uprawnienia z tytułu Okresu Karencji przysługują Pracodawcy pod warunkiem poinformowania HR FACTORY przez Pracodawcę o rozwiązaniu, nieprzedłużeniu lub wypowiedzeniu umowy najpóźniej do ostatniego dnia Okresu Karencji oraz przekazania drogą elektroniczną skanu dokumentów potwierdzających okoliczność rozwiązania, nieprzedłużenia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Kandydata. Uprawienie nie przysługuje Pracodawcy w przypadku rozwiązania umowy
z Kandydatem z powodów związanych ze zmianą warunków zatrudnienia, profilu stanowiska, zakresu obowiązków, jego funkcji, środowiska, miejsca pracy, miejsca w strukturze firmy, jego likwidacją lub w przypadku śmierci pracownika lub innego zdarzenia losowego, uniemożliwiającego pracę zawodową.

17. Gdy Pracodawca zgłosi HR FACTORY w Okresie Karencji, że zatrudniony Kandydat nie spełnia wymagań stanowiska określonych w rekrutacji (sekcja wymagania konieczne) i stosunek pracy z Kandydatem został rozwiązany lub zostało złożone wypowiedzenie przez którąkolwiek ze stron lub stosunek pracy nie został przedłużony, wówczas w ramach Karencji Agencja, która przedstawiła Kandydata, dokona na rzecz Pracodawcy ponownego, jednokrotnego i bezpłatnego przeprowadzenia Procesu Rekrutacji i przedstawienia Kandydata, spełniającego wymagania konieczne na dane stanowisko w terminie 30 dni od zgłoszenia Pracodawcy o potrzebie znalezienia Kandydata na zastępstwo, o ile terminu nie ustalono inaczej. Przedstawienie Kandydata spełniającego wymagania konieczne i jego zatrudnienie przez Pracodawcę stanowi wypełnienie Karencji.

18. Jeśli Agencja w wyniku powtórzonego procesu nie przedstawi Kandydatów spełniających wymagania konieczne, których zatrudni Pracodawca to przysługuje mu zwrot kosztów
w wysokości:

18.1. 50% Wynagrodzenia za Proces Rekrutacji przez cały Okres karencji jeśli wysokość Wynagrodzenia za Proces Rekrutacji była określona w przedziale od 5.000,00 zł do 12.000,00 zł netto

18.2. 70% Wynagrodzenia za Proces Rekrutacji jeśli wysokość Wynagrodzenia była określona powyżej 12.000,00 zł netto a Kandydat przepracował mniej niż jeden miesiąc oraz 50% Wynagrodzenia jeśli Kandydat przepracował od jednego do trzech miesięcy.

19. Jeśli Kandydat zrezygnuje z zatrudnienia i nie rozpocznie świadczenia pracy w ustalonym terminie to Pracodawca nie jest zobowiązany do zapłaty Wynagrodzenia za Proces Rekrutacji.

20. W przypadku ponownego zatrudnienia Kandydata przez Pracodawcę lub podmiot powiązany w terminie do 12 miesięcy od dnia rozwiązania z tym Kandydatem umowy, Pracodawca będzie zobowiązany do ponownej zapłaty kwoty zwróconej mu uprzednio na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

21. Z dniem następującym po dniu zakończenia Okresu Karencji, Agencja uprawniona będzie do wystawienia HR FACTORY faktury VAT na kwotę netto odpowiadającą wysokości Wynagrodzenia Agencji.

22. HR FACTORY jest zobowiązany do uregulowania faktury w terminie 14 dni od jej otrzymania pod warunkiem wcześniejszego uregulowania płatności (dotyczącej tego samego Kandydata) przez Pracodawcę.

23. W przypadku nieuregulowania płatności przez Pracodawcę, faktura wystawiona przez Agencję zostanie uregulowana przez HR FACTORY w terminie 14 dni od dnia dokonania zapłaty przez Pracodawcę albo na żądanie Agencji HR FACTORY dokona na rzecz Agencji przelewu wierzytelności przysługującej mu wobec Pracodawcy z tytułu nieuregulowanej płatności, celem umożliwienia Agencji samodzielnego dochodzenia roszczeń wobec Pracodawcy. Dla uniknięcia wątpliwości postanawia się, że zapłata przez Pracodawcę kwoty stanowiącej Wynagrodzenie Agencji stanowi warunek zobowiązania HR FACTORY do zapłaty tejże kwoty Agencji.

24. Faktura VAT może być wystawiona jedynie na rzecz Pracodawcy. W przypadku podania przez Pracodawcę danych Przedsiębiorcy niebędącego Partnerem Serwisu, ale należącego go Grupy Kapitałowej Pracodawcy, HR FACTORY uprawniony jest do żądania zawarcia Umowy Współpracy i akceptacji Regulaminu przez tego Przedsiębiorcę. Za wynagrodzenie HR FACTORY, Pracodawca należący do Grupy Kapitałowej, odpowiada wobec HR FACTORY solidarnie wraz Przedsiębiorcami, wchodzącymi w skład tej Grupy Kapitałowej.

25. Pracodawca upoważnia HR FACTORY do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

 

VI.            WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

2. Partner może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@hrfactory.pl.

3. HR FACTORY ma prawo zamknąć Procesy rekrutacji prowadzone przez Użytkownika Pracodawcy, rozwiązać Umowę, w tym dezaktywować Konto Użytkownika w następujących przypadkach:

3.1. braku doręczenie HR FACTORY podpisanej przez Partnera Umowy Współpracy,

3.2. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,brak doręczenia pełnomocnictwa, w przypadku działania przez przedstawicieli,

3.3. powzięcia przez HR FACTORY uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy HR FACTORY,

3.4. umieszczania przez Użytkownika lub Pracodawcę lub Agencję treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,

3.5. wykorzystywania przez Użytkownika lub Pracodawcę lub Agencję Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem,

3.6. otrzymywania przez HR FACTORY powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług. 

4. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

5. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

6. HR FACTORY i Partner mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

7. O rozwiązaniu umowy HR FACTORY poinformuje Użytkownika lub Pracodawcę lub Agencję (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 48 godzin od rozwiązania.

8. HR FACTORY zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub Pracodawcy lub Agencji, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.

 

VII.            TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez HR FACTORY za pośrednictwem Serwisu Partner może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@hrfactory.pl.

2. W wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez HR FACTORY.

3. Rozpatrzenie reklamacji przez HR FACTORY następuje niezwłocznie, nie później niż  w terminie 14 dni.

4. Odpowiedź HR FACTORY w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Partnera podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Partnera sposób.

 

VIII.            WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://hrfactory.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Użytkowników) są własnością HR FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ numer KRS: 0000447751, NIP: 9542741418, REGON: 243166258, ul. Różana 9/6, 40-045 Katowice. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną HR FACTORY, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://hrfactory.pl bez zgody HR FACTORY.

3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody HR FACTORY, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://hrfactory.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego HR FACTORY lub Pracodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

4. Agencja nie może kopiować i publikować ogłoszeń lub informacji rekrutacyjnych w postaci uzyskanej od Pracodawcy bez wyraźnej zgody Pracodawcy. Agencja odpowiada za naruszenia praw autorskich spowodowane takim działaniem.

5. Agencja może publikować ogłoszenia lub informacje rekrutacyjne w zmodyfikowanej postaci nienaruszającej praw autorskich Pracodawcy bez zgody Pracodawcy w przypadku gdy w publikowanej treści nie ma informacji ułatwiającej identyfikację danego Pracodawcy.

 

IX.            OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych jest HR FACTORY – HR FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach, 40-045, przy ul. Różanej 9/6.

2. HR FACTORY przetwarza dane osobowe Kandydatów zawarte w Profilu Kandydata, na podstawie umowy z Agencją w rozumieniu art. 28 RODO jedynie w celu udostępnienia Serwisu, jego utrzymania i serwisu. HR FACTORY jako procesor uprawniony jest, w szczególności do dokonywania następujących operacji przetwarzania danych osobowych Kandydatów: zbieranie, modyfikowanie, przechowywanie, przeglądanie, aktualizowanie, archiwizacja, usunięcie.

3. Agencja, jak administrator danych osobowych wskazanych w pkt 2 wyraża zgodę, aby HR Factory umożliwiał dalsze podpowierzanie danych osobowych tylko tym podmiotom trzecim, którzy zostali odpowiednio przez niego zweryfikowani oraz będą stosować się do wymogów RODO.

4. HR FACTORY przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz Partnerów na podstawie umowy w rozumieniu art. 6 pkt 1 c i f RODO.

5. HR FACTORY jest administratorem danych osobowych wskazanych w pkt 4 niniejszego paragrafu i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z RODO. Dane osobowe Użytkowników oraz Partnerów przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o jakich mowa w Regulaminie.

6. HR FACTORY oraz Partner zapewniają, że wdrożyli wystarczające środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych, do których będą mieli dostęp za pośrednictwem Serwisu spełniało wymogi RODO i chronią prawa osób, których dane dotyczą.

7. HR FACTORY oraz Partner zapewniają, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskali dostęp.

8. HR FACTORY oraz Partner zapewniają, że podjęli wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 – 36 RODO.

9. Agencja ma prawo przekazywać i udostępniać za pośrednictwem Serwisu wyłącznie dane Kandydatów, którzy wyrazili stosowną zgodę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Agencja oświadcza, że każdy Kandydat, którego dane przekazuje Pracodawcy poprzez Serwis wyraził zgodę na udostępnienie jego danych osobowych na potrzeby procesów rekrutacyjnych z uwzględnianiem dedykowanych usług gwarantowanych przez podmioty trzecie (w tym przypadku HR FACTORY).

10. Pracodawca przy operacji przetwarzania danych osobowych polegającej na prezentacji danych Kandydatów przez Agencję, będącą administratorem tych danych, jest podmiotem, któremu udostępnia się dane Kandydata na podstawie zgody Kandydata do pracy oraz w związku z wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Kandydatem a Agencją. Pracodawca staje się Administratorem Danych w momencie uzyskania danych, które pozwalają na identyfikację osoby fizycznej będącej Kandydatem.

Zakres danych do jakich Pracodawca będzie miał dostęp obejmuje dane Kandydata, które przekazała Agencja w celach rekrutacyjnych poprzez Profil Kandydata w Serwisie.

11. Pracodawca zapewnia, że wykorzysta dane osobowe, do których będzie miał dostęp za pośrednictwem Serwisu jedynie dla własnych celów rekrutacyjnych lub celów rekrutacyjnych Grupy Kapitałowej.

12. HR FACTORY i Pracodawca biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Agencji poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.

13. HR FACTORY i Pracodawca uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Agencji wywiązać się z obowiązków określonych w art. 13-14 i art. 32–36 RODO.

14. Agencja i Pracodawca zobowiązują się nie zamieszczać w Serwisie żadnych danych Kandydata ujawniających, nawet pośrednio, jego:

  1. pochodzenie rasowe lub etniczne,
  2. poglądy polityczne,
  3. przekonania religijne lub światopoglądowe,
  4. przynależność do związków zawodowych,
  5. danych genetycznych,
  6. danych biometrycznych,
  7. danych dotyczących zdrowia,
  8. danych dotyczących seksualności lub orientacji seksualnej.

15. HR FACTORY po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych nie później niż w terminie 30 dni usunie wszelkie istniejące kopie powierzonych mu danych osobowych lub dokona ich zniszczenia – adekwatnie do woli Agencji, chyba że prawo Unii lub prawo Państwa Członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. Przez usunięcie danych osobowych, rozumieć należy zniszczenie tych danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą (anonimizacja danych). Agencja może w każdym przypadku zweryfikować wypełnienie obowiązku usunięcia danych osobowych.

16. Agencja lub upoważniony przez Agencję audytor jest uprawniony do przeprowadzenia audytu HR FACTORY jako podmiotu przetwarzającego w zakresie przetwarzania danych osobowych pod względem zgodności z postanowieniami Regulaminu i przepisów RODO. HR FACTORY zobowiązuje się w pełni współpracować podczas audytu i zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych uchybień w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania wniosków z audytu. Prawo audytu będzie realizowane z 14-dniowym uprzedzeniem.

17. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez HR FACTORY do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od HR FACTORY lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody na takie wykorzystanie.

18. HR FACTORY niniejszym zapewnia i informuje Użytkowników oraz Partnerów, w szczególności, o prawie wglądu do własnych danych, prawie żądania aktualizacji danych oraz prawie wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w RODO. Użytkownik i Partner ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu, w tym celu obowiązany jest wysłać na adres e-mail: kontakt@hrfactory.pl stosowną wiadomość. W tym wypadku Konto Użytkownika lub Partnera zostanie usunięte z Serwisu. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika lub Partnera, jeżeli Użytkownik lub Partner nie uregulował wszystkich należności wobec HR FACTORY lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika lub Partnera.

19. Dane Użytkowników lub Partnerów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników lub Partnerów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez HR FACTORY i za zgodą Użytkownika lub Partnera.

20. HR FACTORY powołał Inspektora Ochrony Danych, w rozumieniu RODO, w celu nadzorowania i wdrażania zasad dotyczących ochrony danych osobowych. Dodatkowe informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych są zamieszczone na stronie internetowej https://hrfactory.pl/regulacje/.

 

X.            ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. HR FACTORY dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.

2. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów RODO.

3. HR FACTORY nie ponosi odpowiedzialności za skutki związane z utratą hasła.

4. HR FACTORY podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem formalnym i prawnym.

5. HR FACTORY będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu zgodnie w tymi zmianami.

6. HR FACTORY zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Partnerów o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.

7. Aktualizacja systemu Serwisu dokonywana będzie przez HR FACTORY bez obciążania Partnerów dodatkowymi kosztami.

8. HR FACTORY podejmuje wszelkie środki, w celu ochrony danych Partnerów oraz Kandydatów.

9. HR FACTORY nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym) powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu.

10. HR FACTORY nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Partnera z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Partner łączy się z systemem Serwisu.

11. HR FACTORY nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu.

12. HR FACTORY nie ponosi odpowiedzialności wobec Partner za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Partner powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich.

13. HR FACTORY nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie.

14. HR FACTORY nie odpowiada wobec Użytkowników i osób trzecich za:

14.1. jakiekolwiek szkody Partner spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Partnera,

14.2. szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,

14.3. niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Partnera.

15. Partner ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu.

 

XI.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez HR FACTORY, wiążą Partnera, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach (za pośrednictwem poczty elektronicznej) i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Partnera o zmianach przez Serwis.

3. Dla toczących się Procesów obowiązuje wersja Regulaminu, w czasie którego zostały opublikowane.

4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

5. Wszelkie spory pomiędzy HR FACTORY a Partnerem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

6. HR FACTORY zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników, Pracodawców i Agencji, zbycia lub przeniesienia wszelkich praw do Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikowi, Pracodawcy i Agencji nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec HR FACTORY.

 


W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Sylwią Duchna, tel: +48 508 306 787, e-mail: iod@hrfactory.pl

 

Opinie

„HRfactory.pl to dla nas idealny sposób na szybsze pozyskanie wartościowych Kandydatów poprzez współpracę z odpowiednimi Agencjami Rekrutacyjnymi.”
Oleg Dupont
Managing Director of EAST Area
MANUTAN
„HRfactory.pl pomaga w szybki i łatwy sposób dotrzeć do kandydatów rekomendowanych przez najbardziej aktywne firmy rekrutacyjne. To konkurencyjny rynek usług, w których liczy się szybkość i jakość.”
Paweł Stankowski
Group HR Director
Vlassenroot
„Bardzo profesjonalny system, przyjazny w użytkowaniu i co najważniejsze: umożliwia dotarcie do klientów z całej Polski bez podejmowania jakichkolwiek działań handlowych. Jest odpowiedzią na potrzeby zarówno Agencji Rekrutacyjnych, jak i Pracodawców. Polecam!”
Anna Pycia-Pytlik
CEO
SMART-HR
„HRfactory.pl pomaga lepiej zarządzać budżetem rekrutacji, oszczędzać czas i jednocześnie docierać do większej ilości kandydatów niż poprzez tradycyjne agencje. Serwis jest intuicyjny w użytkowaniu, a system rozliczeń prosty i wpisuje się w oczekiwania nowoczesnych firm.”
Maciej Gorski
Finance Manager
Discovery Networks Central Europe
„Platforma oferuje zupełnie nowy model współpracy z headhunterami. Dzięki niej pracodawcy mają szerszy dostęp do kandydatów agencji rekrutacyjnych, a agencje zyskują dodatkowe źródło dochodu w postaci nowych klientów i ich projektów”
Grzegorz Dymek
CEO
Spencer sp. z o.o.
„Przyspieszenie procesu rekrutacji oraz błyskawiczny kontakt z doświadczonymi rekruterami z całej Polski to cenna pomoc przy realizacji pilnych projektów rekrutacyjnych. HRfactory.pl wychodzi tym potrzebom naprzeciw”
Joanna Olszak
HR Manager
PAGED S.A.
„HRfactory.pl to doskonała platforma do pozyskania cennych kontaktów biznesowych. Z punktu widzenia Agencji Rekrutacyjnej przyspiesza proces dotarcia do odpowiednich kontrahentów - posiadających potrzeby rekrutacyjne. Stanowi również idealne rozwiązanie dla Pracodawców. Pomaga skrócić czas wyboru Agencji, pozwala na szybkie znalezienie odpowiednich pracowników"
Katarzyna Mączka-Nowak
Managing Partner
Newman Consulting
„Świetna platforma łącząca pracodawców i agencje rekrutacyjne.
Oszczędza czas i pieniądze. Polecam!!!”
Paweł Bielak
CEO
Sokółka Okna i Drzwi S.A.

UWAGA: Poprzez wybranie przycisku ZAPISZ SIĘ jednocześnie wyrażasz zgodę aby na Twój adres e-mail były przesyłane informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Administratorem Państwa danych osobowych jest HR Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Różanej 9/6, tel. +48 780 016 316 (koszt zgodny ze stawką operatora), e-mail: kontakt@hrfactory.pl. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w HR Factory Sylwią Duchna, iod@hrfactory.pl, tel. +48 508 306 787 lub na adres HR Factory sp. z o.o., ul. Różana 9/6, 40-045 Katowice.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem, a HR Factory sp. z o.o., marketingu bezpośredniego usług oferowanych przez serwis HRfactory.pl, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni usług serwisu HRfactory.pl. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są upoważnionymi pracownicy i współpracownicy HR Factory sp. z o.o. którzy w celu wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp oraz pracownicy zewnętrznej firmy hostingowej i odpowiedzialnej za obsługę informatyczną serwisu HRfactory.pl.

Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz żądania ich kopii.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Podają Państwo swoje dane HR Factory sp. z o.o. dobrowolnie.