Warunki prowadzenia działalności agencji zatrudnienia

 

Warunki prowadzenia działalności agencji zatrudnienia:

Chcąc prowadzić agencję zatrudnienia, należy spełniać określone warunki. Uregulowane zostały w rozdz. 6 oraz art. 85-85a i 121-121b i znajdują się w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2017.1065 z późn. zm.). Warunki te obejmują szczegółowy zakres obowiązków, które powinny być przestrzegane przez agencję pośrednictwa pracy, aby ta mogła w rzetelny i właściwy sposób świadczyć proponowane przez siebie usługi w kraju oraz za granicą (w kwestii pośrednictwa pracy, zatrudniania na stałe, zatrudnienia tymczasowego czy też doradztwa zawodowego).

Zgodnie z przepisami ustawy agencja zatrudnienia zobowiązana jest do przestrzegania następujących warunków:

 1. Nie może posiadać zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.
 2. Nie może być karana za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art. 121 – 121b ustawy.
 3. Nie może być podmiotem, w stosunku, do którego została otwarta likwidacja lub ogłoszono jego upadłość.
 4. Przetwarzanie danych osobowych przez agencję zatrudnienia powinno odbywać się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 5. Nie może dyskryminować ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne ani ze względu na przynależność związkową osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 6. Nie może pobierać opłat od osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub którym udziela pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, z wyjątkiem kwot określonych w art. 85 ust. 2 pkt 7 ustawy.
 7. Ma obowiązek współpracować z organami zatrudnienia w zakresie realizacji polityki rynku pracy.
 8. W dokumentach, ogłoszeniach i ofertach agencja zatrudnienia jest zobowiązana umieszczać numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.
 9. Oferty pracy do wykonywania pracy tymczasowej powinny być oznaczane, jako „oferty pracy tymczasowej”.
 10. Ma obowiązek informowania w odpowiednim terminie o zmianie danych, zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o zaprzestaniu działalności.
 11. Ma obowiązek niezwłocznego zwrócenia osobie, na rzecz której świadczą lub świadczyły usługi z zakresu działalności agencji zatrudnienia, na jej pisemny wniosek, złożonych przez nią oryginałów dokumentów, w szczególności dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.
 12. Ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni.
 13. W przypadku świadczenia usługi z zakresu kierowania do pracy za granicą – wypełniać zobowiązanie do zawierania pisemnej umowy z osobą kierowaną do pracy za granicą oraz umowy z pracodawcą zagranicznym (zakresy tych umów określa art. 85 ust. 2 i 3 ustawy).
 14. Ma obowiązek, przed skierowaniem osoby do pracy (albo pracy tymczasowej) za granicą, przekazać tej osobie na piśmie informacje o kosztach, opłatach i innych należnościach (w tym określonych w art. 85 ust. 2 pkt 7 ustawy) związanych z kierowaniem do pracy oraz podjęciem i wykonywaniem pracy za granicą.
 15. W przypadku pośredniczenia do pracy za granicą ma obowiązek prowadzenia: wykazu podmiotów, do których są kierowane osoby do pracy za granicą, wykazu osób kierowanych do pracy za granicą.
 16. Wypełniać zobowiązanie do przestrzegania międzynarodowych umów, porozumień i programów dotyczących zatrudnienia wiążących Rzeczypospolitą Polskę oraz obowiązujących w państwie zatrudnienia przepisów o zatrudnieniu oraz przepisów regulujących działalność agencji zatrudnienia.
 17. Informować osoby kierowane do pracy za granicą o zaliczaniu udokumentowanych okresów zatrudnienia za granicą u pracodawców zagranicznych do okresów pracy w RP, w zakresie uprawnień pracowniczych.

Obowiązek sprawozdawczy agencji zatrudnienia:

Zgodnie z art. 19f ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.) agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania za pośrednictwem wojewódzkiego urzędu pracy, marszałkowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, informacji o swojej działalności za rok poprzedni w terminie do dnia 31 stycznia.

Wzór formularza takiej informacji o działalności agencji zatrudnienia, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2013 r. poz. 899).

Formularz sprawozdawczy należy złożyć w formie papierowej lub w postaci elektronicznej z podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 18f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Natomiast od 1 sierpnia 2015 r. elektroniczny rejestr agencji zatrudnienia (uprzednio KRAZ) jest obsługiwany przez System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów PSZ (STOR) www.stor.praca.gov.pl. Umożliwia on dostęp do elektronicznych usług w zakresie rejestru, pod warunkiem posługiwania się bezpiecznym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Nowy system STOR/KRAZ zapewnia również możliwość przekazania informacji o działalności agencji zatrudnienia za pośrednictwem aplikacji bez podpisu elektronicznego albo bez podpisu potwierdzonego profilem zaufanym. W takim przypadku wypełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 19f oraz w związku z art. 18f ww. ustawy, nastąpi wówczas, kiedy niniejsza informacja zostanie dodatkowo wydrukowana i podpisana przez uprawnioną osobę a następnie przekazana do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Niewywiązanie się z obowiązku złożenia sprawozdania z działalności w okresie 2 kolejnych lat, będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, zgodnie z art. 18m ust. 1 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Opinie

„HRfactory.pl to dla nas idealny sposób na szybsze pozyskanie wartościowych Kandydatów poprzez współpracę z odpowiednimi Agencjami Rekrutacyjnymi.”
Oleg Dupont
Managing Director of EAST Area
MANUTAN
„HRfactory.pl pomaga w szybki i łatwy sposób dotrzeć do kandydatów rekomendowanych przez najbardziej aktywne firmy rekrutacyjne. To konkurencyjny rynek usług, w których liczy się szybkość i jakość.”
Paweł Stankowski
Group HR Director
Vlassenroot
„Bardzo profesjonalny system, przyjazny w użytkowaniu i co najważniejsze: umożliwia dotarcie do klientów z całej Polski bez podejmowania jakichkolwiek działań handlowych. Jest odpowiedzią na potrzeby zarówno Agencji Rekrutacyjnych, jak i Pracodawców. Polecam!”
Anna Pycia-Pytlik
CEO
SMART-HR
„HRfactory.pl pomaga lepiej zarządzać budżetem rekrutacji, oszczędzać czas i jednocześnie docierać do większej ilości kandydatów niż poprzez tradycyjne agencje. Serwis jest intuicyjny w użytkowaniu, a system rozliczeń prosty i wpisuje się w oczekiwania nowoczesnych firm.”
Maciej Gorski
Finance Manager
Discovery Networks Central Europe
„Platforma oferuje zupełnie nowy model współpracy z headhunterami. Dzięki niej pracodawcy mają szerszy dostęp do kandydatów agencji rekrutacyjnych, a agencje zyskują dodatkowe źródło dochodu w postaci nowych klientów i ich projektów”
Grzegorz Dymek
CEO
Spencer sp. z o.o.
„Przyspieszenie procesu rekrutacji oraz błyskawiczny kontakt z doświadczonymi rekruterami z całej Polski to cenna pomoc przy realizacji pilnych projektów rekrutacyjnych. HRfactory.pl wychodzi tym potrzebom naprzeciw”
Joanna Olszak
HR Manager
PAGED S.A.
„HRfactory.pl to doskonała platforma do pozyskania cennych kontaktów biznesowych. Z punktu widzenia Agencji Rekrutacyjnej przyspiesza proces dotarcia do odpowiednich kontrahentów - posiadających potrzeby rekrutacyjne. Stanowi również idealne rozwiązanie dla Pracodawców. Pomaga skrócić czas wyboru Agencji, pozwala na szybkie znalezienie odpowiednich pracowników"
Katarzyna Mączka-Nowak
Managing Partner
Newman Consulting
„Świetna platforma łącząca pracodawców i agencje rekrutacyjne.
Oszczędza czas i pieniądze. Polecam!!!”
Paweł Bielak
CEO
Sokółka Okna i Drzwi S.A.

UWAGA: Poprzez wybranie przycisku ZAPISZ SIĘ jednocześnie wyrażasz zgodę aby na Twój adres e-mail były przesyłane informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Administratorem Państwa danych osobowych jest HR Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Różanej 9/6, tel. +48 780 016 316 (koszt zgodny ze stawką operatora), e-mail: kontakt@hrfactory.pl. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w HR Factory Sylwią Duchna, iod@hrfactory.pl, tel. +48 508 306 787 lub na adres HR Factory sp. z o.o., ul. Różana 9/6, 40-045 Katowice.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem, a HR Factory sp. z o.o., marketingu bezpośredniego usług oferowanych przez serwis HRfactory.pl, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni usług serwisu HRfactory.pl. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są upoważnionymi pracownicy i współpracownicy HR Factory sp. z o.o. którzy w celu wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp oraz pracownicy zewnętrznej firmy hostingowej i odpowiedzialnej za obsługę informatyczną serwisu HRfactory.pl.

Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz żądania ich kopii.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Podają Państwo swoje dane HR Factory sp. z o.o. dobrowolnie.