Regulamin

Regulamin świadczenia usług serwisu HRfactory.pl (https://hrfactory.pl)

z dnia 31 października 2016r.

I. Postanowienia ogólne

 

1. Serwis internetowy HRfactory.pl działający pod adresem https://hrfactory.pl prowadzony jest przez HR FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000447751, NIP: 9542741418, REGON: 243166258, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Różana 9/6, 40-045 Katowice, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@hrfactory.pl, tel. +48 780 016 316.

2. Serwis https://hrfactory.pl  działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez serwis https://hrfactory.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, prawa i obowiązki Użytkowników, Agencji, Pracodawcy, Usługodawcy, związane z korzystaniem z serwisu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych serwisu https://hrfactory.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II. Definicje

 

1. AGENCJA – jednostka organizacyjna świadcząca usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej, posiadająca certyfikat marszałka województwa właściwego dla siedziby Agencji, potwierdzający wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, której uprawniony pracownik lub przedstawiciel dokonał Rejestracji w Serwisie w celu udziału w Procesie Rekrutacji i przesłania informacji o Kandydatach.

2. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający wysyłanie wiadomości do Usługodawcy.

3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Usługobiorcy.

4. KANDYDAT – osoba fizyczna, której Profil został zarejestrowany i zgłoszony przez Agencję w ramach prowadzonego Procesu Rekrutacji w Serwisie poprzez opcję „Zgłoś kandydata”.

5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy.

6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikom na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu. Subskrypcja Newsletterów jest bezpłatna. Każdy Użytkownik może zablokować możliwość wysyłania Newsletterów przez Serwis. Serwis oferuje 3 rodzaje newsletterów:

6.1. Newsletter ogólny – wysłany do Użytkowników zarejestrowanych i niezarejestrowanych, którzy zamówili subskrypcję Newslettera w Serwisie, 

6.2. Newsletter z listą opublikowanych Procesów rekrutacji w Serwisie, kierowany do Użytkowników Agencji, wysyłany codziennie w dni robocze, 

6.3. Newsletter z bieżącymi, istotnymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania Serwisu wysyłany do Użytkowników pracodawcy i agencji, wysyłany nieregularnie.

7. OKRES KARENCJI – okres następujących po sobie kolejnych trzech miesięcy począwszy od dnia przystąpienia do pracy określonego Kandydata (Okresy Karencji poszczególnych Kandydatów nie sumują się), gdy Pracodawca ma prawo zgłosić Usługodawcy, że zatrudniony Kandydat nie spełnia wymagań stanowiska określonych w rekrutacji (sekcja wymagania konieczne) i stosunek pracy z Kandydatem został rozwiązany, zostało złożone wypowiedzenie przez którąkolwiek ze stron lub stosunek pracy nie został przedłużony. W szczególnych przypadkach długość Okresu Karencji może zostać skrócona lub wydłużona pod warunkiem uzyskania zgody zaangażowanych w dany Proces Agencji.

8. PRACODAWCA – osoba prawna, jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna zatrudniająca pracowników, będąca odrębnym pracodawcą, której uprawniony pracownik lub przedstawiciel dokonał Rejestracji w Serwisie w celu prowadzenia Procesu Rekrutacji i otrzymywania informacji o Kandydatach.

9. PROCES REKRUTACJI – ogłoszenie Pracodawcy zamieszczone w Serwisie, zawierające w szczególności opis stanowiska, na które poszukiwany jest Kandydat oraz warunki współpracy z Agencją i Serwisem.

10. PROFIL KANDYDATA – informacje na temat Kandydata wraz z załączonymi dokumentami dodatkowymi przekazywane przez Agencję Pracodawcy w Procesie rekrutacyjnym stanowiące podstawę oceny Kandydata. Obowiązkowym dokumentem w Profilu Kandydata jest CV Kandydata – curriculum vitae, życiorys przedstawiający w szczególności wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Kandydata. Dane osobowe oraz informacje dotyczące danych kontaktowych Kandydata mogą zostać ukryte przez Agencję.

11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu. 

12. SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy HRfactory.pl działający pod adresem https://hrfactory.pl

13. USŁUGODAWCA – HR FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ numer KRS: 0000447751, NIP: 9542741418, REGON: 243166258, ul. Różana 9/6, 40-045 Katowice.

14. USŁUGOBIORCA (UŻYTKOWNIK) – Użytkownik Agencji oraz Użytkownik Pracodawcy posiadający Konto w Serwisie, oraz Użytkownik niezarejestrowany.

15. UŻYTKOWNIK AGENCJI – pracownik lub przedstawiciel Agencji, który działając w imieniu Agencji dokonał Rejestracji w Serwisie w celu prowadzenia lub udziału w Procesie rekrutacji za pośrednictwem Serwisu. Agencja może posiadać więcej niż jednego Użytkownika.

16. UŻYTKOWNIK PRACODAWCY – pracownik lub przedstawiciel Pracodawcy, który działając w imieniu Pracodawcy dokonał Rejestracji w Serwisie w celu prowadzenia lub udziału w Procesie rekrutacji za pośrednictwem Serwisu. Pracodawca może posiadać więcej niż jednego Użytkownika.

17. UŻYTKOWNIK NIEZAREJESTROWANY – Użytkownik Serwisu, który nie dokonał rejestracji danych w Serwisie i nie jest dla niego prowadzone Konto, mogący skorzystać tylko z usługi Formularza Kontaktowego oraz Newslettera ogólnego.

18. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

18.1. prowadzenie Konta w Serwisie,

18.2. korzystanie z Formularza Kontaktowego,

18.3. korzystanie z Newslettera.

19. WYNAGRODZENIE – wynagrodzenie netto płatne przez Pracodawcę z tytułu zatrudnienia Kandydata, którego Profil został przekazany za pośrednictwem Serwisu.

 

 

III. Warunki zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 

1. Głównym celem działania Serwisu jest udostępnienie miejsca on-line, gdzie spotykają się Pracodawcy i Agencje rekrutacyjne, aby w sposób efektywny prowadzić współpracę w zakresie Procesów rekrutacji.

2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania korzystania z Formularza przez Użytkownika.

3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i następuje z chwilą przesłania Formularza Rejestracji przez Użytkownika i akceptacji Regulaminu.

5. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownik jednocześnie oświadcza, że:

5.1. podane przez niego dane oraz adres elektroniczny są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

5.2. działa w imieniu i na rzecz Pracodawcy lub Agencji, której dane wprowadził w formularzu Rejestrowym w Serwisie,

5.3. zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje i zobowiązuje się go przestrzegać.

6. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza Rejestracji przez Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Użytkownika w Formularzu Rejestracji. W przypadku uzasadnionej wątpliwości, Usługodawca może poprosić o dokument potwierdzający, że Użytkownik działa w imieniu lub jest przedstawicielem Pracodawcy lub Agencji.

7. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza Rejestracji oraz pozytywnej weryfikacji danych w Formularzu Rejestracji Użytkownik otrzyma od Usługodawcy dostęp do indywidualnego Konta, o nazwie odpowiadającej podanemu przez Użytkownika przy rejestracji adresowi poczty elektronicznej.

8. Usługobiorca zobowiązany jest każdorazowo niezwłocznie aktualizować dane zamieszczane przez niego w Serwisie, w szczególności informacje o zmianie aktualnego i obsługiwanego adresu poczty elektronicznej, który to adres będzie wykorzystywany do kontaktu w ramach realizacji Usług Elektronicznych.

9. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia lub utraty.

10. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

10.1. komputer z dostępem do Internetu,

10.2. dostęp do poczty elektronicznej,

10.3. przeglądarka internetowa.

11. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

12. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania kompletnych danych zgodnych ze stanem faktycznym.

13. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

14. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto Użytkownika bez podania przyczyny, w szczególności, gdy Usługodawca poweźmie uzasadnioną informację, że Usługobiorca naruszył postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, cudze dobra osobiste lub uzasadnione interesy Agencji, Pracodawcy lub Usługodawcy. W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w niniejszym punkcie Usługodawca będzie również uprawniony do zablokowania i zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Agencji lub Pracodawcy.

15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia części lub całości danych dotyczących Procesów rekrutacji, dla których minęło co najmniej 24 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji dla Procesów rekrutacji, dla których nie wybrano Kandydata lub daty zakończenia Okresu Karencji dla Procesów rekrutacji, dla których wybrano Kandydata.

16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia danych Użytkowników, Pracodawców i Agencji, jeśli Konto nie jest aktywnie wykorzystywane do udziału w Procesach rekrutacyjnych od co najmniej 24 miesięcy.

 

IV. Warunki świadczenia umów o świadczenie usług elektronicznych

 

1. Użytkownik Agencji, z chwilą pozytywnej weryfikacji danych zawartych w Formularzu Rejestracji otrzymuje możliwość przeglądania w Serwisie danych dotyczących Procesów rekrutacji i uczestniczenia w nich, między innymi do zgłaszania Propozycji współpracy w ramach Procesu Rekrutacji oraz zgłaszania Profili Kandydatów.

2. Użytkownik Pracodawcy ma możliwość akceptacji lub odrzucenia Propozycji współpracy w ramach danego Procesu Rekrutacji. Akceptacja Propozycji współpracy wydawana jest dla Agencji, co oznacza, że każdy z Użytkowników Agencji będzie mógł wysłać Profil Kandydata. Użytkownik Agencji jest uprawniony do zgłaszania Profili Kandydatów w każdym Procesie rekrutacji zamieszczonym w Serwisie, przy czym najpierw wymagana jest każdorazowo akceptacja Propozycji współpracy przez Użytkownika Pracodawcy.

3. Użytkownik Agencji może wycofać się z Propozycji współpracy w dowolnym momencie, o czym Użytkownik Pracodawcy zostanie poinformowany.

4. Po dokonaniu przez Użytkownika Pracodawcy akceptacji Propozycji współpracy, Użytkownik Agencji będzie uprawniony do przesłania Pracodawcy Profili Kandydatów w Serwisie. Użytkownik Agencji zobowiązany jest zgłaszać wyłącznie Kandydatów spełniających wymagania konieczne Pracodawcy określone w Procesie rekrutacji, którzy wydali wszelkie wymagane prawem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata w celach Procesu rekrutacji.

5. Agencja ma obowiązek uzyskać i przechowywać wszelkie wymagane prawem zgody Kandydata na przetwarzanie danych osobowych Kandydata w celach rekrutacyjnych, w szczególności na potrzeby udziału w Procesach rekrutacji prowadzonych za pośrednictwem Serwisu.

6. Kandydat może zostać wycofany przez Użytkownika Agencji na każdym etapie Procesu rekrutacji, o czym Użytkownik Pracodawcy zostanie poinformowany.

7. Kandydat może zostać odrzucony przez Użytkownika Pracodawcy na każdym etapie Procesu rekrutacji, o czym Użytkownik Agencji zostanie poinformowany.

8. Wszyscy Kandydaci zgłoszeni w ramach jednego Procesu rekrutacji mogą zostać odrzuceni przez Użytkownika Pracodawcy.

9. W każdym momencie Użytkownik Pracodawcy ma możliwość zakończyć Proces Rekrutacji bez wyboru Kandydata z powodu uzasadnionych przyczyń. W takim przypadku Użytkownik Pracodawcy zobowiązany jest poinformować o tym fakcie oraz o przyczynach swojej decyzji Użytkowników Agencji w Serwisie, którzy zgłosili Propozycję współpracy.

10. W przypadku zatrudnienia Kandydata, Użytkownik Pracodawcy ma obowiązek poinformowania o fakcie zatrudnienia Usługodawcę i Użytkownika Agencji w Serwisie najpóźniej 5 dnia roboczego od dnia rozpoczęcia świadczenia pracy przez Kandydata pod rygorem utraty prawa do Okresu Karencji.

11. Użytkownicy zobowiązani są do udzielania informacji zwrotnej do 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji lub od podjęcia jakiejkolwiek akcji w Procesie Rekrutacji.

12. Użytkownik Agencji nie może użyć żadnych informacji opublikowanych na platformie w celu identyfikacji  Pracodawcy z zamysłem bezpośredniego kontaktu przed akceptacją Propozycji Współpracy.

13. Agencja i Pracodawca nie mogą kontaktować się w celu przedstawienia Pracodawcy Kandydatów na stanowiska określone w Procesie Rekrutacji, w sposób pomijający Serwis lub wykluczający udział Serwisu w Procesie Rekrutacji.

14. Agencja i Pracodawca zobowiązują się nie podejmować jakichkolwiek działań, które miałyby na celu obejście postanowień Regulaminu.

15. Agencja i Pracodawca, którzy wcześniej nie współpracowali ze sobą i nawiązali kontakt za pośrednictwem Serwisu zobowiązują się, że nie będą podejmować jakiejkolwiek współpracy w zakresie projektów rekrutacyjnych w sposób inny, niż poprzez Serwis, przez okres 12 miesięcy liczony od daty zakończenia ostatniego Procesu rekrutacyjnego, w który zaangażowane były obie strony.

16. Wszelkie próby ominięcia zakazu określonego w pkt 12, 13, 14 i 15 niniejszego rozdziału mogą skutkować karą umowną w  wysokości 30 000 zł oraz natychmiastowym usunięciem wszystkich Kont Użytkowników Agencji i Pracodawcy.

17. W przypadku gdy, Agencja i Pracodawca współpracują ze sobą przy Procesie rekrutacyjnym przed publikacją tego Procesu w Serwisie, a następnie już po publikacji Procesu – Pracodawca otrzymał i zaakceptował Propozycję współpracy przy tym Procesie od Agencji – to Użytkownik Agencji jest zobowiązany w ciągu 48 godzin od momentu akceptacji Propozycji współpracy do poinformowania Serwisu o toczącej się wcześniej współpracy załączając niezbędną dokumentację. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przyjmuje się, że poszukiwania kandydatów przez Agencję następowały z myślą o zgłoszeniu ich Pracodawcy przez Serwis i obowiązują zasady niniejszego Regulaminu.

18. Agencja i Pracodawca zobowiązane są do nieprzekazywania informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem Konta oraz świadczenia pozostałych Usług w Serwisie jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu, którego dana informacja dotyczy.

19. Agencja i Pracodawca zobowiązane są do wykorzystywania informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem Konta oraz świadczenia pozostałych Usług w Serwisie wyłącznie w celu prawidłowej realizacji danego Procesu rekrutacyjnego. 

 

V. Wynagrodzenie

 

1. W przypadku zatrudnienia przez Pracodawcę Kandydata, którego Profil został zgłoszony w Serwisie w Procesie rekrutacji na rzecz Pracodawcy, Pracodawca zobowiązany jest do zapłaty Wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy.

2. Pracodawca zobowiązany jest do zapłaty Wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy, zawsze gdy: 

2.1. zatrudnienie Kandydata nastąpi w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia w Serwisie Procesu rekrutacji, w którym wybrano jakiegokolwiek kandydata  zgłoszonego za pośrednictwem Serwisu,

2.2. zatrudnienie Kandydata nastąpi w terminie do 24 miesięcy od dnia zakończenia w Serwisie Procesu rekrutacji, który został zakończony bez wyboru jakiegokolwiek Kandydata zgłoszonego za pośrednictwem Serwisu,

2.3. zatrudnienie Kandydata nastąpi, a Użytkownik Pracodawcy nie zakończył w Serwisie Procesu rekrutacji. 

3. Dla uniknięcia wątpliwości, przez zatrudnienie Kandydata rozumieć należy zawarcie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej pomiędzy Kandydatem a Pracodawcą lub podmiotem powiązanym, również poprzez umowy lub porozumienia.

4. Wysokość Wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy wynosi:

4.1. jeśli Kandydat został zgłoszony w jednym Procesie rekrutacji w Serwisie i zatrudniony na to stanowisko to obowiązuje kwota Wynagrodzenia za Proces rekrutacji określona przez Użytkownika Pracodawcy w Procesie rekrutacji,

4.2. jeśli Kandydat został zgłoszony w więcej niż jednym Procesie rekrutacji w Serwisie to obowiązuje kwota Wynagrodzenia określona przez Użytkownika Pracodawcy w Procesie rekrutacji, w którym Kandydat został zatrudniony, 

4.3. jeśli Kandydat został zatrudniony na inne stanowisko niż ogłoszone w Serwisie to obowiązuje wysokość Wynagrodzenia określona przez Użytkownika Pracodawcy w ostatnim opublikowanym Procesie rekrutacji w Serwisie, na który został zgłoszony Kandydat, o ile strony nie uzgodnią inaczej.

5. W ramach prowadzonego Procesu rekrutacji można zatrudnić więcej niż jednego Kandydata i obowiązek zapłaty Wynagrodzenia odnosi się do każdego zatrudnionego Kandydata.

6. Jeśli Profil tego samego Kandydata zostanie zarejestrowany i przesłany Pracodawcy przez więcej niż jednego Użytkownika różnych Agencji, wówczas pierwszeństwo do wypłaty Wynagrodzenia za Proces rekrutacji ma Agencja, która jako pierwsza przesłała Profil Kandydata za pomocą akcji „Zgłoś Kandydata” zgodnie z datą i godziną zarejestrowaną w Serwisie.

7. Jeżeli Profil Kandydata zostanie zgłoszony Pracodawcy przez Agencję za pośrednictwem Serwisu oraz ten sam Kandydat zgłosi się bezpośrednio do Pracodawcy, pozyskując  wiedzę o Procesie rekrutacyjnym od tej Agencji, to w przypadku zatrudnienia tego Kandydata przez Pracodawcę, Pracodawca będzie zobowiązany do zapłaty Wynagrodzenia.

8. Jeżeli Profil Kandydata zostanie zgłoszony Pracodawcy przez Agencję za pośrednictwem Serwisu, a jednocześnie Pracodawca pozyskał tego samego Kandydata z użyciem innych kanałów informacyjnych do 12 miesięcy przed zgłoszeniem Profilu Kandydata w Serwisie przez Agencję, to w przypadku zatrudnienia tego Kandydata Pracodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty Wynagrodzenia, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 7 niniejszego rozdziału. Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania Usługodawcy o źródle pozyskania pracownika wraz z przedstawieniem niezbędnych dowodów.

9. Wynagrodzenie za Proces rekrutacji jest płatne na podstawie dwóch faktur VAT oraz obejmuje:

9.1. Prowizję HR Factory sp. z o.o. – prowizja należna Usługodawcy za wykorzystanie Serwisu, w wysokości stanowiącej 20% Wynagrodzenia za Proces rekrutacji,

9.2. Wynagrodzenie Agencji – wynagrodzenie płatne przez Pracodawcę z tytułu zatrudnienia Kandydata, w wysokości stanowiącej 80% Wynagrodzenia za Proces rekrutacji.

10. Z dniem potwierdzenia z Kandydatem ostatecznych warunków zatrudnienia, ale nie później niż 5 dnia roboczego od dnia rozpoczęcia świadczenia pracy przez Kandydata Użytkownik Pracodawcy ma obowiązek poinformować o tym fakcie Agencję i Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu wypełniając formularz „Potwierdzenie zatrudnienia” pod rygorem utraty prawa do Okresu Karencji.

11. Na podstawie informacji opisanej w pkt 10 niniejszego rozdziału Usługodawca wystawi Pracodawcy faktury VAT na kwotę netto odpowiadające:

11.1. Prowizji Usługodawcy z dniem zatrudnienia Kandydata przez Pracodawcę,

11.2. Wynagrodzeniu Agencji z dniem rozpoczęcia pracy przez Kandydata.

12. Pracodawca jest zobowiązany do zapłaty faktur, o których mowa w pkt 11 niniejszego rozdziału w terminie 14 dni od ich wystawienia, jeśli indywidualne ustalenia między Pracodawcą a Serwisem nie stanowią inaczej.

13. W przypadku zwłoki w płatności kwoty stanowiącej Wynagrodzenie Agencji, trwającego powyżej 14 dni, Pracodawcy nie będzie przysługiwało uprawnienie z tytułu Okresu Karencji.

14. Usługodawca ma prawo do wystawienia faktury w przypadku zatrudnienia Kandydata przez Pracodawcę i niedopełnienia przez niego obowiązku potwierdzenia zatrudnienia Kandydata w Serwisie niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zatrudnieniu Kandydata.

15. Jeżeli w Okresie Karencji umowa zawarta pomiędzy Pracodawcą, a zatrudnionym Kandydatem zostanie rozwiązana, nieprzedłużona lub wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Kandydata, Pracodawcy przysługiwać będzie zwrot 50% kwoty zapłaconej tytułem Wynagrodzenia pod warunkiem poinformowania Usługodawcy przez Pracodawcę o rozwiązaniu, nieprzedłużeniu lub wypowiedzeniu umowy najpóźniej do ostatniego dnia Okresu Karencji oraz przekazania drogą elektroniczną skanu dokumentów potwierdzających okoliczność rozwiązania, nieprzedłużenia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Kandydata.

16. Przed skorzystaniem z prawa zwrotu kwoty zapłaconej tytułem Wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 15 niniejszego rozdziału, Pracodawca ponownie opublikuje Proces rekrutacji w Serwisie oraz zaakceptuje Propozycję współpracy od Użytkownika Agencji, która przedstawiła Profil poprzednio zatrudnionego Kandydata.

17. W sytuacji, gdy Pracodawca w wyniku powtórzonego Procesu rekrutacji nie znajdzie odpowiedniego Kandydata, 50% Wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 15 niniejszego rozdziału jest zwracana Pracodawcy przez Usługodawcę w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Pracodawcę braku Kandydatów spełniających oczekiwania.

18. W przypadku ponownego zatrudnienia Kandydata przez Pracodawcę lub podmiot powiązany w terminie do 12 miesięcy od dnia rozwiązania z tym Kandydatem umowy, Pracodawca będzie zobowiązany do ponownej zapłaty kwoty zwróconej mu uprzednio na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

19. Z dniem następującym po dniu zakończenia Okresu Karencji, Agencja uprawniona będzie do wystawienia Usługodawcy faktury VAT na kwotę netto odpowiadającą wysokości Wynagrodzenia Agencji.

20. Usługodawca jest zobowiązany do uregulowania faktury w terminie 14 dni od jej otrzymania pod warunkiem wcześniejszego uregulowania płatności (dotyczącej tego samego Kandydata) przez Pracodawcę.

21. W przypadku nieuregulowania płatności przez Pracodawcę, faktura wystawiona przez Agencję zostanie uregulowana przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia dokonania zapłaty przez Pracodawcę albo na żądanie Agencji Usługodawca dokona na rzecz Agencji przelewu wierzytelności przysługującej mu wobec Pracodawcy z tytułu nieuregulowanej płatności, celem umożliwienia Agencji samodzielnego dochodzenia roszczeń wobec Pracodawcy. Dla uniknięcia wątpliwości postanawia się, że zapłata przez Pracodawcę kwoty stanowiącej Wynagrodzenie Agencji stanowi warunek zobowiązania Usługodawcy do zapłaty tejże kwoty Agencji.

 

VI. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

1.1. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@hrfactory.pl.

1.2. Usługodawca ma prawo zamknąć Procesy rekrutacji prowadzone przez Użytkownika Pracodawcy, rozwiązać Umowę, w tym usunąć Konto Użytkownika Usługobiorcy w następujących przypadkach:

  1. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  2. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  3. umieszczania przez Użytkownika lub Pracodawcę lub Agencję treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  4. wykorzystywania przez Użytkownika lub Pracodawcę lub Agencję Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem,
  5. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług,

Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

2. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

3. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

4. O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Pracodawcę lub Agencję (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 48 godzin od rozwiązania.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub Pracodawcy lub Agencji, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.

6. Usunięcie danych Usługobiorców następuje bez zbędnej zwłoki w momencie wpłynięcia zgłoszenia do Serwisu.

7. Usunięcie danych Agencji i Pracodawcy odbywa się na zasadach porozumienia stron ze względu na prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu.

 

VII. Tryb postępowania reklamacyjnego

 

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@hrfactory.pl

2. W wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

VIII. Własność intelektualna

 

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://hrfactory.pl  korzystają z ochrony prawno-autorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Użytkowników) są własnością HR FACTORY  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ numer KRS: 0000447751, NIP: 9542741418, REGON: 243166258, ul. Różana 9/6, 40-045 Katowice. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://hrfactory.pl/, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy lub Pracodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://hrfactory.pl  stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy lub Pracodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

3. Agencja nie może kopiować i publikować ogłoszeń lub informacji rekrutacyjnych w postaci uzyskanej od Pracodawcy bez wyraźnej zgody Pracodawcy. Agencja odpowiada za naruszenia praw autorskich spowodowane takim działaniem.

4. Agencja może publikować ogłoszenia lub informacje rekrutacyjne w zmodyfikowanej postaci nienaruszającej praw autorskich Pracodawcy bez zgody Pracodawcy w przypadku gdy w publikowanej treści nie ma informacji ułatwiającej identyfikację danego Pracodawcy.

 

IX. Ochrona danych osobowych

 

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników, Pracodawców, Agencji oraz Kandydatów w zakresie niezbędnych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Usług objętych niniejszym Regulaminem.

2. Usługodawca przetwarza dane osobowe, o których mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

3. Usługodawca jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika, Pracodawcy i Agencji przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o jakich mowa w Regulaminie. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz niezbędne dla realizacji Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

4. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Administratora.

6. W przypadku wypełnienia Formularza rejestracyjnego przez Użytkownika wymaganymi danymi są: adres e-mail oraz hasło, a także: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, pełną nazwę (firmy) podmiotu rejestrowanego, numer NIP oraz adres jego siedziby wraz z nazwą kraju. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie wyżej wymienionych danych jest konieczne do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu.

7. Dane osobowe Kandydatów są przekazywane i udostępniane przez Agencje.

8. Agencja ma prawo przekazywać i udostępniać wyłącznie dane Kandydatów, którzy wyrazili stosowną zgodę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

9. Pracodawca jest administratorem danych osobowych Kandydatów przekazanych przez Serwis, który we własnym zakresie odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

10. Dane osobowe Użytkowników, Pracodawców i Agencji mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika, Pracodawcę lub Agencję odrębnej zgody na takie wykorzystanie.

11. Administrator niniejszym zapewnia i informuje Użytkowników, w szczególności, o prawie wglądu do własnych danych, prawie żądania aktualizacji danych oraz prawie wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu, w tym celu obowiązany jest wysłać na adres e-mail Serwisu kontakt@hrfactory.pl stosowną wiadomość. W tym wypadku Konto Użytkownika zostanie usunięte z Serwisu. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

12. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Administratora i za zgodą Użytkownika.

13. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji.

14. W ramach działania Serwisu Administrator korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). 

 

X. Odpowiedzialność

 

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.

2. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki związane z utratą hasła.

4. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem formalnym i prawnym.

5. Usługodawca będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu zgodnie w tymi zmianami.

6. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.

7. Aktualizacja systemu Serwisu dokonywana będzie przez Usługodawcę bez obciążania Usługobiorców dodatkowymi kosztami.

8. Usługodawca podejmuje wszelkie środki, w celu ochrony danych Usługobiorców oraz Kandydatów.

9. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu.

10. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Usługobiorcę z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu.

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu.

12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorców za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich.

13. Usługodawca nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie.

14. Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkowników i osób trzecich za:

14.1. jakiekolwiek szkody Usługobiorcy spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,

14.2. szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,

14.3. niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców.

15. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu.

 

XI. Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach (w szczególności poprzez Newslettera lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.

3. Dla toczących się Procesów obowiązuje wersja Regulaminu, w czasie którego zostały opublikowane.

4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

5. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników, Pracodawców i Agencji, zbycia lub przeniesienia wszelkich praw do Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikowi, Pracodawcy i Agencji nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

 

 

Polityka Cookies

Zgodnie z nowelizacją ustawy o Prawie Telekomunikacyjnym, która weszła w życie dnia 22 marca 2013 roku, każdy właściciel strony, która korzysta z plików cookie lub podobnych technologii musi poinformować o tym odwiedzających.

Strona hrfactory.pl, podobnie jak 90% stron na całym świecie, korzysta z plików cookie i podobnych technologii.

 

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookies ma zastosowanie do serwisów: https://hrfactory.pl.

“Cookies” (ciasteczka) to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera Użytkownika w celu przechowywania informacji, służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań, podejmowanych przez niego w serwisie.

Administrator danych

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 poz. 1182 ze zm.) informujemy, że w przypadku gdy zamieszczane na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki „cookies” w zestawieniu z adresami IP komputera będą uznane za dane osobowe w rozumieniu art. 7 ww. ustawy, administratorem danych będzie wyłącznie HR Factory sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Różanej 9/6.

Gdzie są przechowywane dane osobowe?

Dane są przechowywane w bazie danych, na naszym serwerze lub na serwerze należącym do naszych dostawców, przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych, określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024 z 2004 r.) oraz pod warunkiem zawarcia stosownych umów powierzenia danych osobowych.

Cel przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies”

Pliki „cookies” wykorzystywane są przez nas w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. kierowania spersonalizowanej komunikacji e-mail marketingowej do Użytkownika.

Przechowywanie plików „cookies” nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików „cookies” za pomocą ustawień oprogramowania lub konfiguracji usługi.

Przechowywanie plików „cookies” lub uzyskiwanie do nich dostępu wymaga uzyskania zgody Użytkownika, którą można wyrazić za pomocą odpowiednich ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Dochowując najwyższej staranności w świadczeniu jak najwyżej jakości usług na rzecz Użytkowników informujemy, że zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”, poprzez wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” może spowodować utrudnienia a nawet uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych usług. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie przechowywania przez nas jego plików „cookies” lub uzyskiwania do nich dostępu i nie chce korzystać ze spersonalizowanego serwisu, może w tym celu w każdym momencie zrezygnować z zapisywania plików „cookies” w swojej przeglądarce.

Jak zrezygnować z zapisywania plików „cookies”

Aby nie dopuścić do zapisywania plików cookie na komputerze, można z nich zrezygnować lub wyłączyć je, korzystając z przeglądarki internetowej. Należy wiedzieć, że wyłączenie plików cookie może spowodować, pogorszenie działania zarówno naszej witryny internetowej, jak i innych witryn. Aby zrezygnować z plików cookie, należy wybrać przycisk „Pomoc” przeglądarki w celu uzyskania dokładnych instrukcji.

 

 

Należy pamiętać – rezygnacja z plików cookie może uniemożliwić dostęp do części funkcji i zawartości na naszej witrynie internetowej oraz na innych witrynach.

Więcej informacji na temat „cookies”

Jeżeli nie do końca wiesz o co chodzi z tymi plikami cookie i po co to całe zamieszanie, to zachęcam do odwiedzenia strony wszystkoociasteczkach.pl. Tam bardzo ładnie jest wszytko wytłumaczone.

Gdyby ktoś chciał poznać dokładną podstawę prawną, to zachęcamy do przeczytania przede wszystkim art. 173 znowelizowanego Prawa Telekomunikacyjnego. Pełny tekst ustawy można znaleźć w dzienniku ustaw.

Opinie

„HRfactory.pl to dla nas idealny sposób na szybsze pozyskanie wartościowych Kandydatów poprzez współpracę z odpowiednimi Agencjami Rekrutacyjnymi.”
Oleg Dupont
Managing Director of EAST Area
MANUTAN
„HRfactory.pl pomaga w szybki i łatwy sposób dotrzeć do kandydatów rekomendowanych przez najbardziej aktywne firmy rekrutacyjne. To konkurencyjny rynek usług, w których liczy się szybkość i jakość.”
Paweł Stankowski
Group HR Director
Vlassenroot
„Bardzo profesjonalny system, przyjazny w użytkowaniu i co najważniejsze: umożliwia dotarcie do klientów z całej Polski bez podejmowania jakichkolwiek działań handlowych. Jest odpowiedzią na potrzeby zarówno Agencji Rekrutacyjnych, jak i Pracodawców. Polecam!”
Anna Pycia-Pytlik
CEO
SMART-HR
„HRfactory.pl pomaga lepiej zarządzać budżetem rekrutacji, oszczędzać czas i jednocześnie docierać do większej ilości kandydatów niż poprzez tradycyjne agencje. Serwis jest intuicyjny w użytkowaniu, a system rozliczeń prosty i wpisuje się w oczekiwania nowoczesnych firm.”
Maciej Gorski
Finance Manager
Discovery Networks Central Europe
„Platforma oferuje zupełnie nowy model współpracy z headhunterami. Dzięki niej pracodawcy mają szerszy dostęp do kandydatów agencji rekrutacyjnych, a agencje zyskują dodatkowe źródło dochodu w postaci nowych klientów i ich projektów”
Grzegorz Dymek
CEO
Spencer sp. z o.o.
„Przyspieszenie procesu rekrutacji oraz błyskawiczny kontakt z doświadczonymi rekruterami z całej Polski to cenna pomoc przy realizacji pilnych projektów rekrutacyjnych. HRfactory.pl wychodzi tym potrzebom naprzeciw”
Joanna Olszak
HR Manager
PAGED S.A.
„HRfactory.pl to doskonała platforma do pozyskania cennych kontaktów biznesowych. Z punktu widzenia Agencji Rekrutacyjnej przyspiesza proces dotarcia do odpowiednich kontrahentów - posiadających potrzeby rekrutacyjne. Stanowi również idealne rozwiązanie dla Pracodawców. Pomaga skrócić czas wyboru Agencji, pozwala na szybkie znalezienie odpowiednich pracowników"
Katarzyna Mączka-Nowak
Managing Partner
Newman Consulting
„Świetna platforma łącząca pracodawców i agencje rekrutacyjne.
Oszczędza czas i pieniądze. Polecam!!!”
Paweł Bielak
CEO
Sokółka Okna i Drzwi S.A.